Luftegård til sau

(20.10.08) Dersom sauen har mulighet til ly for vær og vind og tilstrekkelig mengde fôr er sauen godt egnet til å gå ute hele året i store deler av landet vårt. Sauen blir i god kondisjon, får frisk luft og større mulighet til naturlig atferd.

Av: Bente Borgen, tidligere spesialrådgiver på bygg i Nortura

Luftegårder

Graden av utegang varierer fra heltids utegang med fôring og liggeplass ute, til de som velger å fôre inne og bare ha ut sauen noen timer hver dag. Når vi snakker om kombinasjonsløsninger med inne- og utegang kan både isolerte og uisolerte bygninger være grunnlag for dette. Dyrene kan i begge fjøstyper gå ut og inn som de vil. Mange har etter hvert gode erfaringer med å la dyrene spise grovfôr fra for eksempel rundballehekk ute, mens de får kraftfôr inne. Løsninger med tverrstilte fôrbrett inne er godt egnet for utegang. Da kan hver binge ha sitt uteareal direkte tilknyttet innearealet.

Selv med mange fordeler er det også visse farer knyttet til utegang. Klimaendringene har gitt oss flere fuktige, milde vintre. Dersom det ikke er frost i bakken vil det ved høyt dyretall fort bli et gjørmete og uhygienisk underlag. Dette øker faren for sykdommer/skader og skitne, utrivelige dyr. Fotråte er et godt trolig eksempel på sykdommer som ser ut til å slå ut under fuktige og urene miljø. Parasitter blir også en større utfordring.

Forsterket uteområde.
Fosterkning av uteområdet

Utefôring.
Utefôring. Foto: Knut Evensen

Tips ved utegang:

 • Sørg for et godt og stabilt underlag, helst med drenering
 • La en evt eteplass stå på betong og ha tak over
 • La dyrene stå inne på fuktige, vindfulle dager dersom de ikke har mulighet til å søke ly
 • Husk at fôrbehovet vil gå opp både på grunn av økt bevegelse og større energibehov pga temperaturregulering
 • La det gjerne henge ned plaststrimler i døråpningen for å dempe lufthastigheten inn i bygningen på kalde dager
 • Velg utegang bare dersom klimaet og grunnforholdene er egnet til det!

Forskrift om velferd for småfe. FOR 2005-02-18. Kap.3 paragraf 17. driftsformer med enkle dyrerom og utegang.

 • Dyrene skal ha tilgang på liggeunderlag med tilfredstillende varmetekniske egenskaper der alle dyrene kan ligge samtidig. Det er ikke tillatt med metall eller betong som liggeareal.
 • Liggeområdet skal som minimum ha 3 tette vegger og tak og gi tilstrekkelig beskyttelse mot vind og nedbør, og skal være slik utformet at det ikke renner vann inn fra omkringliggende områder.
 • Det skal etableres fôringsplass som gjør det mulig å fôre dyrene på en god måte.
 • Det skal avsettes særskilt plass for dyr som trenger spesielt tilsyn eller stell. I den kalde årstiden skal egnet rom med tilstrekkelig lys og som kan varmes opp, være tilgjengelig for slike dyr.

Anbefalinger i økologisk drift:

 • Det er ikke et absolutt krav at sau skal ha tilgang til uteareal utenom beitesesongen, men et mål. Minstekravet til luftegårdi økologisk drift er 2,5 m2 per dyr.

Kilder:

 • Helse og velferd hos sau, Vatn mfl 2008
 • Framtidens sauehus: Norsk kjøttsamvirke 2002
 • Tekniske løsninger og husdyras atferd, Bøe mfl 2002

Luftegård i Alta.
Luftegård med utefôring i Alta.  Foto: Frank  Simensen.