Til lammeringlederen

Hvorfor lammering?

Hovedformålet med en lammering, er å samordne innmelding og inntransport av slaktedyr fra et område gjennom en lammeringleder. Fordi medlemmene i ringen vet om innmeldingene til hverandre, gir det mulighet for samlasting (uten stoppavgift) og høyere puljetillegg.

Større grad av plukkslakting gir i praksis også høyere kg-pris gjennom høyere slakteklasse og slaktevekt. I tillegg får alle dyr levert gjennom lammering et pristillegg på kr 15 per dyr. I 2022 satt medlemmer i lammering igjen med i gjennomsnitt kr 210 mer per lam enn de som sto utenfor lammeringsystemet.

Kjøreregler

For å gjøre det så enkelt som mulig for nye lammeringledere med tanke på å få inn rutinene så fort som mulig og på enkleste vis, så har vi her satt opp en del hovedpunkter/kjøreregler.

1. Tillegg:

 • Kr 15 / dyr levert gjennom ringen + puljetillegg etter antall dyr fra ringen på lasset.  
 • Ingen skyvetillegg, men garantipris som sikrer at du får den prisen som er høyest i de ukene som skyvinga omfatter. Om høsten er det som oftest den uka det skyves fra som har høyest pris. Det er det antall som er meldt inn fra den enkelte medlem som danner grunnlaget for utregning av garantiprisen.

2. Planlegging og innmelding av lass.

Det er lammeringlederen som setter sammen lassene utfra inntransportplanleggers behov.

Lammeringlederen må ha tilgang på PC og innmelding skal skje via ny Min sideTelefoninnmelding kan skje, men det skal være unntaket. Innmelding på ny elektronisk innmelding sparer tid og reduserer risikoen for feil. Her er det også laget summeringsfunksjoner mm. som gjør det enklere å planlegge lass.

Innmeldingsfrist er innen tirsdag kl. 08:00 uka før ønsket levering.

Fulle lass. Målet er selvsagt at lassa skal være så fulle som mulig. Derfor er det viktig at lammeringlederen orienterer seg om ønsker blant sine medlemmer og finner fram til passende leveringsuker. Det er også mulig med samarbeid mellom 2 lammeringer, spesielt utenom høysesongen, for å oppnå dette.

3. Nødvendige opplysninger ved innmelding:

 • Lammering, navn
 • Hvilke medlemmer som leverer og antall søyer og lam
 • Retur/nisje
 • Avvikende helsetilstand (MKI-avvik)
 • Hentested (-er) – om mulig.

4. Hentetidspunkt

Melding om dette mottas fra Nortura uka før som vanlig. Ønsker fra ringen om hentetidspunkt kan legges inn ved innmelding, og vil så langt det er mulig i forhold til innkjøringsplan bli tatt hensyn til.   

5. Hentested

Bør om mulig opplyses ved innmelding av dyra. Avklares med medlemmer, inntransportplanlegger og transportør i god tid. Regler for puljetillegg:

 • Leveres det 0-129 dyr fra samme lammering, aksepteres det inntil to stopp hvor totalantall bestemmer puljetillegg.
 • Leveres det 130 eller flere dyr fra samme lammering, aksepteres det inntil tre stopp hvor totalantall bestemmer puljetillegg.

"Samlasting" etter disse reglene generer ikke stoppsats.

6. Levering av dyr på felles opplastingssted.

Når dyr leveres på et felles opplastingssted, skal leverandøren kvittere på "Skjema samlasting" (du finner det på Medlemsportalen under "Lammeringer". Her kvitterer leverandøren på at dyra er friske, transportdyktige og ikke medisinert. Skjemaet arkiveres av den som er ansvarlig for samlasting, slik at det kan bli tatt fram dersom det blir spørsmål om f.eks. transportdyktighet. Den som er ansvarlig for samlasting, kan da kvittere på mobilterminal på vegne av leverandør. Dyreeier har ansvar for dyret helt til det lastes opp på dyrebil. 

7. Opplasting 

Dyra må være klare ved avtalt tidspunkt for levering og eventuelle signalmerker satt i. Obs: Ulla skal være tørr.

8. Skille besetninger

For å ha en best mulig oversikt over antall dyr som skal leveres fra den enkelte, bør besetningene, om praktisk mulig, holdes adskilt.  

Signalmerker
Sørg for at de nødvendige merker er satt i. Alle typer signalmerker bestilles av den enkelte sauebonde hos Os ID. Bestiller en signalmerker når en bestiller ordinære øremerker, blir det ingen ekstra portokostnader.

Signalmerker

9. Returskjema:

Sørg for at nødvendige skjema sendes med dyretransportøren når det er dyr som skal tas i retur som slakt og/eller skinn på lasset. Søk på "returskinn" og "returslakt" på Medlemsportalen, så finner du aktuelle skjema.

10. Signering kjøreseddel:

 • Sjåføren har med digitale kjøresedler for alle leverandørene.
 • Kjøresedlene signeres, enten av dyreeier eller av lammeringleder/lammeringens representant ved samlastinga.

11. Korrigering av innmeldt dyretall.

Dette gjøres på kjøreseddelen sammen med transportør.

 • Det kan bare leveres dyr fra besetninger som har meldt inn dyr fordi  helsestatus sjekkes for alle besetninger før levering.
 • Antallet sau og antallet lam i sum som leveres fra ringen, bør stemme med innmelding, da inntransport og slakting er planlagt ut fra dette. Innad i ringen kan leveranse fra den enkelte leverandør avvike fra innmelding.

12. Sjuke/halte dyr (ikke transportdyktige).

Skal ikke sendes med dyrebilen. Lassa blir sjekka av Mattilsynet ved ankomst til slakteriet, og sjåføren vil i slike tilfelle få et såkalt avvik som han får svi for, i verste fall som bøter. Er du i tvil om dyret er transportdyktig, vis det fram til sjåføren. Dyr med avvikende helsetilstand, men som er transportdyktige ved tilrettelagt transport, skal meldes inn på forhånd med disse avvikene. Det bør unngås å sende slike dyr i toppukene da de kan kreve ekstra plass på bil.

13. KSL

Lammeringleder kan minne medlemmene om at de bør sjekke dette før levering, slik at trekk på 40 % av avregningspris unngås. Ved tvil ta kontakt med Matmerk tlf. 24148300.

14. Informasjon

Ta imot meldinger fra Nortura og spre disse videre til medlemmene i lammeringen, for eksempel LammeringLeiarNytt. Kommer hver uke i sesongen. Viktig at meldinger fra medlemmer/ringen formidles videre til Nortura.

15. Godtgjørelse

Lammeringlederen får kr 5,00 per dyr levert gjennom ringen samt kr 50 pr medlem til dekking av adm. kostnader (tlf. m.m.). Dette utbetales rett etter nyttår ut fra foreliggende tall (antall dyr levert, antall medlemmer) med utbetaling i januar. Det utbetales lønn til den som er lammeringleder ved nyttår. Har det vært skifte av lammeringleder, så blir det et internt oppgjør mellom den gamle og den nye lammeringlederen. Det enkleste er derfor at evt. skifte av lammeringleder skjer ved nyttår.

Inntransportplanlegger skal informere lammeringleder om planlagte lass når planen er ferdig.

Har du spørsmål om lammeringleder-jobben, så ta kontakt med den lokale rådgiveren din eller send en e-post til: finn.avdem@nortura.no eller ring: 971 77 659.