Hvordan ivareta krav til god mattrygghet og god dyrevelferd når dyr leveres til slakt?

(03.07.24) Gode sjekkerutiner og rett rapportering av matkjedeinformasjon (MKI) er viktig for god dyrevelferd og god mattrygghet. Derfor har en samlet kjøttbransje laget regler for dette som alle må følge.

Opplasting av sau og lam på dyrebilen. Foto: Erling Skurdal

Vurder alltid om alle dyr er transportdyktige før opplasting på dyrebilen. Foto: Erling Skurdal

Før innmelding

  • Du som produsent må ha registrert et dyrehold hos Mattilsynet for det dyreslaget du skal levere
  • Dyra skal være korrekt merket
  • Småfe skal ha to godkjente øremerker

Innmelding

Det er kun dyr som er transportdyktige og allment friske som kan sendes til slakt. Ved innmelding skal du oppgi informasjon om eventuelle mindre helseavvik på dyr som det må tas hensyn til under transport, oppstalling og slakting. Det betyr at du må gå over dyra og sjekke om det er avvik, for eksempel «vom i skinn», lettere halthet eller andre ting. Veileder om transportdyktighet finner du ved å gå inn på medlem.nortura.no og søk på «transportdyktighet». Noter også individnr på dyr med avvik i fritekst- feltet.

Etter innmelding blir det gjennomført en MKI-sjekk på besetningen. Det er bare dyr fra besetninger som er MKI-sjekket som kan leveres til slakting. Derfor er det kun besetninger som på forhånd har meldt inn dyr som kan levere dyr til slakt.

Senest to dager før henting

Du må gjøre en ny sjekk av dyra senest to virkedager før de blir hentet. Gi beskjed til slakteriet dersom det oppdages nye helseavvik på noen av slaktedyra. Sjekk at tilbakeholdelsesfristen er utløpt dersom du leverer medisinerte slaktedyr. Sjekk også at du ikke leverer «blindpassasjerer» fra andre besetninger. Dette skjer faktisk en gang iblant, spesielt når slaktinga skjer rett fra beite.

Dagen før henting og frem til hentetidspunkt

Dersom det oppstår et avvik på noen av dyra dagen før henting eller frem til hentetidspunktet, må du fylle ut en utvidet egenerklæring som skal følge med til slakteriet. Dette gjelder også dersom du oppdager at et dyr bare har ett øremerke. Denne finner du ved å gå inn på småfesidene på menypunktet «Egenerklæringsskjema».

Du skal ved henting gi sjåfør en oversikt over dyr med helseavvik, slik at sjåfør kan vurdere transport dyktighet. Småfe med avvik skal også merkes f.eks. med rød vannfast tusj i panna, slik at de lett kan identifiseres og kontrolleres av Mattilsynet på slakteriet.

Hasteslakt

Det er kun for hasteslakt at det kan sendes inn dyr til slakt hvor disse rutinene ikke er fulgt. Hasteslakt er et dyr hvor det har oppstått en akutt dyrevelferdsmessig hendelse som gjør at dyret ikke kan slaktes innenfor den vanlige fristen for matkjedeinformasjon. Dyret må være transportdyktig og det skal følge med en utvidet egenerklæring når dyret sendes til slakteriet.

For småfe som sendes rett fra beite til slakteri

Når du har beitetilsyn før slakting, må du sikre punktene ovenfor. Når dyra samles for transport til slakteri, skal dyra gås over og helseavvik som ikke er registrert ved innmelding, må meldes til sjåfør og utvidet egenerklæring skal benyttes.