Hvilken bruksstørrelse gir best økonomi?

(23.03.11) Stor og rasjonell eller lykkelig som middelstor, hvilken bruksstøttelse gir best økonomi? Eller: – Hva bør den som vil drive stort med sau ha på plass for å kunne være både stor og lykkelig?

Av: Lars-Ivar Fause, sauebonde og rådgiver småfe i Nortura
Tall fra Sauekontrollen v/ Marit Lindtvedt Lystad, Animalia

Sauefjøs

Hvilken brukergruppe snakker vi egentlig om her?

Rundt 1975 var et bruk med 170 vfs regna som et stort sauebruk. På slutten av 80-tallet måttet vi opp over 250 vfs før jeg tenkte på det som et stort bruk, og i dag har et stort sauebruk i denne sammenheng mer enn 300 vinterfora søyer.

Gjennomsnittsbesetninga hadde i 1999 51 vfs, dette var økt til 72 vfs i 2010.

De grovfôretende husdyra har hatt mye mindre økning i gjennomsnittsbesetninga enn kraftfôrbasert produksjon.

(Tall fra SSB)

Dyreslag

1999

2010

% økning

Sau

51

72

41

Melkeku

14

21

50

Melkegeit

73

90

23

Purke

26

65

150

Høns

900

2000

122


Saueholdet fordelt på besetningsstørrelser:

(Tall fra SSB)

Vinterfora sau pr 1. januar 1999, 2009 og 2010 (foreløpig tall)

 

Enheter med vinterfora sau

Vinterfora sau

 

1999

2009

2010

1999

2009

2010

I alt

22214

14800

14720

1102855

1029380

1053428

1-9

1806

815

806

10256

4526

4380

10-19

3315

1403

1388

47752

20514

20380

20-49

8679

4696

4556

284326

158832

153200

50-99

5873

4523

4446

402578

321601

316679

100-149

1803

2097

2096

213621

252873

253226

150-199

499

697

801

85055

119289

137106

200-249

167

315

335

36521

69507

73697

250-299

40

133

154

10657

35830

41618

300-349

16

56

61

5115

17906

19499

Over 350

16

65

77

6974

28502

33643


Vi ser at fortsatt er det mest sau på bruk med mellom 50 og 99 vfs, samtidig som det faktisk også er mer sau på bruk med mindre enn 49 sau enn det er på bruk med mer enn 200 sau. Det blir helt klart flere store sauebruk og vi hadde i 2010 138 bruk med mer enn 300 sau.

Interessen for å drive stort med sau er økende, og vi vil i det følgende se nærmere på produksjonsresultater fra sauekontrollen samt prøve å peke på faktorer som er viktige for å lykkes med stordrift med sau.

Sauekontrollen
I sauekontrollen bruker vi her uttrykket para søyer, mens tall fra SSB er sau fra søknad om produksjonstilskudd. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Vi har derfor valgt å sette grensen for store bruk ved 280 para søyer i sauekontrollen og fant 38 slike bruk som er medlem i SK.

Dette utgjør ikke mer enn 29 % av alle sauebruk som iflg søknad om prod.tillegg har mer enn 300 sau.

tabell 1.1

Det er store variasjoner innen hver størrelsesgruppe, men vi ser at taps-% både for dødfødte, tap inne, tap på sommerbeite og totaltap viser en svak økning med økende bruksstørrelse.

tabell 1.2

Samme tendens er det for korrigert høstvekt, tilvekst pr dag og økonomisk resultat pr søye.
Dette viser at de som har mye sau har en utfordring med å holde tapene nede, samtidig som de er flinke til å utnytte lammenes potensiale til tilvekst.

Økonomi

Hvordan er så økonomien i de forskjellige bruksstørrelsene?

For å prøve å finne svar på dette har jeg lett i Statistikkbanken til SSB, publikasjoner fra NILF og Økonomiplanverktøyet til Nortura.

Tall fra SSB: Gårdbrukernes inntekt og formue 2008

Tabell 2 (åpnes i større format):
tabell 2 - klikk for større format

Tabell 4 (åpnes i større format):
tabell 4 - klikk for å åpne i større format

Gjennomsnittlig næringsinntekt i 2008 for 8476 bruk med sau som hovedproduksjon på bruket var kr 73.400. 29 % av disse brukene hadde ikke positiv næringsinntekt, mens 2 %, dvs 170 bruk hadde næringsinntekt over kr 400.000.

Til tross for at lønnsinntekt utenom gården var kr 223.200 på sauebruka ender de opp med lavest bruttoinntekt, kr 405.800.

Tall fra NILF
Heller ikke NILF har tall for de riktig store sauebrukene, men vi finner følgende opplysninger i "Driftsgranskinger i jordbruket 2009 på bruk med sauehold: Hovedtabell 17 g". Her er brukene inndelt i størrelsesgrupper i daa.

Størrelssesgrupper daa

 

Enhet

50-100

100-200

200-300

300-500

Alle

Antall bruk

 

11

37

29

20

100

Brukers alder

år

56

49

49

46

49

Jordbruksareal

Daa

83

152

241

344

214

Eiendeler i jb

1000 kr

433,0

821,3

1051,5

1153,8

927,8

Vinterfora sau

Stk

68

122

156

198

142

Gangslam pr vfs

Stk

1,3

1,3

1,5

1,4

1,4

Kjøtt pr vfs

Kg

26

26

29

29

28

Timebruk i jb

Timer

1548

2071

2468

2565

2234

Netto mek.kostnad pr daa

1000 kr

0,5

0,6

0,4

0,3

0,4

Prod.inntekt i alt

1000 kr

231,1

419,7

594,7

755,0

524,0

Variable kostnader i alt

1000 kr

53,7

94,9

126,9

195,1

121,2

Registrerte kostnader i alt

1000 kr

152,0

277,5

345,0

459,9

322,7

Resultat før avskrivning

1000 kr

79,1

142,2

249,8

295,2

201,2

Driftsoverskudd jb

1000 kr

55,4

91,7

184,5

231,7

146,5

Driftsoverskudd skogbruk

1000 kr

1,1

4,7

6,4

32,7

28,5

Driftsoverskudd tilleggsn.

1000 kr

38,0

37,9

33,5

127,7

55,8

Driftsoverskudd annen n.

1000 kr

45,4

43,1

49,7

34,8

48,2

Lønnsinntekter

1000 kr

294,9

374,9

378,4

292,3

346,6

Pensjoner og sykepenger

1000 kr

67,2

22,3

22,7

31,5

28,5

Renteinntekter

1000 kr

8,0

8,8

9,4

11,9

9,5

-Renteutgifter

1000 kr

13,3

42,3

53,3

65,2

47,6

Nettoinntekt

1000 kr

496,3

544,3

618,9

703,6

596,7

Kortsiktig gjeld

1000 kr

41,9

80,5

113,9

217,6

115,5

Langsiktig gjeld

1000 kr

150,4

792,6

932,4

1055,6

821,1

 
Kjøttproduksjon pr vfs er med 29 kg høyest i de 2 største gruppene, timebruken pr sau går ned og er her vel 12 timer pr vfs på et bruk med ca 200 sau.

Inntekt fra bruket øker med økende bruksstørrelse, mens lønnsinntekt avtar noe på bruk mellom 300 - 500 daa.

Både renteinntekter og renteutgifter øker jamt med økende bruksstørrelse, og det samme gjør nettoinntekta og kortsiktig og langsiktig gjeld.

Vi ser at her blir både totaløkonomien og timelønna bedre med økende bruksstørrelse. Brukene i driftsgranskninga disponerer et relativt stort areal pr vfs, og dette er av stor betydning for lønnsomheten i drifta.

Nortura Økonomiplan
For å finne tall for de store brukene bruker vi Nortura Økonomiplan og ser på dekningsbidragskalkyler.

Forutsetninger:

 • Bruket ligger i Nord-Norge
 • 1,5 gangslam pr sau
 • 19,0 kg slaktevekt lam
 • 32 kg slaktevekt søye
 • 1,25 da innmarksareal pr sau
 • 25 % påsett
 • 95 % O eller bedre
 • 5 % O-
 • 80 % stjernelam

Dersom vi bruker samme forutsetninger for et bruk på 100, 200, 300, 400 og 500 sau får vi følgende Dekningsbidrag 2, dvs dekningsbidrag inklusiv tilskott.

Antall vfs

DB2

Sum DB2

Sum husdyrtilskott og slaktelamtilskott, maxbeløp kr 250.000

100

2.912

291.227

92.125

200

2.742

548.330

147.250

300

2.552

765.596

185.725

400

2.237

894.758

217.350

500

2.130

1.064.992

239.000


DB2 pr sau går ned på grunn av innretninga av produksjonstilskuddene. En høyere produksjon av lammeslakt pr sau vil gi mindre nedgang i DB2.

Med utgangspunkt i driftsgranskningsbrukene til NILF kan vi også anslå faste kostnader og avskrivning, og se hvor mye som er igjen til lønn og evnt sparing.

Antall vfs

Sum DB2

Faste kostnader + avskrivning

Overskudd

Timebruk

100

291.227

190.000

101.227

1400

200

548.330

325.000

223.330

2400

300

765.596

425.000

340.596

3300

400

894.758

500.000

394.758

4000

500

1.034.992

560.000

474.992

5000


Med de forutsetninger vi har brukt her øker timelønna opp til 300 sau, og avtar deretter, til tross for at vi går ned til et tidsbruk på 10 timer pr sau.

Skal det lønne seg å øke driftsomfanget fra 300 til 400 sau må følgende oppfylles:

 1. Produksjonsresultatet må opprettholdes og helst bedres
 2. DB2 må økes
 3. Faste kostnader må holdes nede

Av disse punktene henger 1 og 2 sammen og er det som gir størst virkning. En økning av avdrått fra 1,5 til 1,7 lam pr søye øker DB2 med kr 285 pr sau i ei besetning med 300 og 400 søyer, og kr 273 pr sau i ei besetning med 500 sau.

Faste kostnader må selvfølgelig holdes under kontroll, men kan ikke være null på et bruk der driftsapparatet skal holdes i orden og helst regelmessig fornyes.


ERFARINGER FRA ANDRE GÅRDBRUKERE SOM ENTEN HAR ØKT ELLER ER I FERD MED Å ØKE BESETNINGA.

Oppsummering av en intervjurunde med 9 gårdbrukere, både muntlige og skriftlige svar på spørreundersøkelse utsendt i november 2010:

Hvilke utfordringer har vi erfart?

Foring og stell gjennom vinteren er den minste utfordringen. Her kan man gjøre mye med mekanisering for å lette arbeidet.
Utfordringene er ved arbeidstopper. Da mister en fortere oversikten.

Spesielt lamminga kan være utfordrende. Å få lamma ut av søya er som regel ikke noe problem. Det er oppfølgingen de neste 2 - 3 døgnene som er avgjørende. Å få med seg lammingshjelp som har god kunnskap er ikke alltid like lett. Jeg har vel funnet ut at hjelp til foringa fungerer godt. Da kan jeg(og gubben også selvfølgelig) konsentrere oss om lamminga, evnt hvile om det er rolig i fjøset.

Lamming :

 • For mye dødfødte lam
 • Nok plass i lamminga
 • Sjukdomsforebygging (større smittepress)
 • Å få riktig antall lam pr søye i forhold til arbeidspress i lamminga

Vår :

 • Ha nok vårbeite
 • Nok tilsyn etter utslipp

Haust:

 • Godt og nok haustbeite til oppforing av de som ikke er slaktemodne

Logistikk: Har en fjøs som ikke er bygd med tanke på dette. Så det er tungvindt med ultralyd,veiing og sortering, snyltebehandling, klipping, ullsortering mm. Jeg ser en del muligheter med rfid-merkene og elavlesing samt digital vekt. Det trengs noe ombygging av fjøset. Det er svært viktig å ikke stresse dyra og ikke arbeide mye og tungt ved handtering av dyra.

Ute på beiteområdene har vi mye bedre system på skifter og trekkveier for beitedyra. Men det går en riksvei gjennom store deler av området så vi har "noen" påkjørsler av sau og lam.

Med stort dyretall gjennom mange år er parasittproblematikken en stor utfordring. Jeg er med i helsetjenesten for sau, dette har jeg hatt meget stort utbytte av. Vi har nå et regime for snylter og koksidiosebekjempelse som fungerer godt. Lammingen er selvsagt en stor utfordring og dess flere drektige søyer jo større er utfordringen. Ett år var vi svært plaget av "slevelam" (koliinf.)

Tiltak: god plass, reine fødebinger, få lamma på spenen fort, kuråmelk i frysen, div. bakterieprep i kjeften på lamma ( husker ikke hva det heter), har også prøvd med innlagt pause i lammingen ca en ukes stopp i paringen. Dette var for å kunne få tid til utslepp ,flytte i sammen , reingjøring med mer. Men våren er kort og det er viktig å bli ferdig også.

I år hadde vi konfirmasjon midt i lammingen og selv om jeg hadde lagt til rette for arbeidshjelp vi hadde leid inn ble det stort tap denne helgen med dødfødsler og lam som døde rett etter fødsel.

Mitt råd til den som tenker på å utvide drifta til 300 sau +

 • Ha en rasjonell driftsbygning med nok areal for både vinter og spesielt i lamminga.
 • Ha nok heimbeite og nok grovforareal.
 • Tenk godt gjennom at man har gode beiteressurser.
 • Start med en gang å ha gode rutiner og systemer.
 • Bli medlem av husdyrkontroll og helsetjeneste.
 • Besøk andre med store buskaper, det blir å tenke annerledes enn i en buskap på 50-60 sau.
 • Spar ikke på utgiftene når det gjelder avlsværer, kjøp mange nok og gode.
 • Ha en beredskapsplan når det gjelder beite, ved for eksempel store tørkeskader eller rovdyrangrep.
 • Ha gode kunnskaper om adferden hos sauene.
 • Tenk gjennom hva du vil gjøre med kopplamma /overskuddslam.
 • La ikke søyene bli for gamle, side jur , store spener.
 • La deg ikke bli stresset og sint, behold humøret særlig i lammingen.
 • Tenk over hvor stor kapasitet du/ familien har under arbeidstopper
 • Rasjonell foring i fjøset
 • Skap en trivelig arbeidsplass som DU skal trives på. Skal du bygge nytt, tenk kostnad, men også hvordan du vil ha det.

Med gjeterhundAndre forhold dere mener har betydning å tenke på for den som vil utvide saueholdet

 • Holde kostnadene nede så en kan ta arbeidsinntekta mest mulig fra bruket. Det er viktig at en kan være heiltidsbonde
 • Lever slakt tidligst mulig i sesongen det betaler seg både i pris og klasse.
 • Arealtilgang: For innhøsting av for, evnt transport til/ fra beiter
 • Nok vår og høstbeite
 • Tåles det mer beitedyr på sommerbeite?
 • KJØPE SEG EN GOD GJETERHUND!

 

Nortura Team Småfe vil kunne være behjelpelig med en gjennomgang av ditt sauehold for å gi deg et best mulig grunnlag for bestemmelser om driftsomfang m.v slik at du kan være en lykkelig sauebonde uansett størrelse på drifta!