Hvorfor har vi prisløyper?

(07.06.22) To ganger i året vedtar styret i Nortura Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE). PGE er nettopp det navnet sier, gjennomsnittsprisen for halvåret. Når PGE er vedtatt utarbeides prisløypa. Formålet med den er å gjøre det mer attraktivt for bonden å levere slakt når etterspørselen er stor.

Alternativet kan fort bli at mange slakter på et tidspunkt etterspørselen er lavere og det fryses unødig mye slakt inn på reguleringslager. Derfor kan det til tider være ganske stor forskjell i prisen en kan oppnå i løpet av halvåret. Engrosprisen for alle slakt igjennom halvåret skal i gjennomsnitt tilsvare PGE. 

PGE er gjennomsnittsprisen for et halvår. Når PGE for storfe øker med 4 kroner i forhold til 1. halvår, betyr det at gjennomsnittsprisen for 2. halvår skal ligge 4 kroner over gjennomsnittsprisen for 1. halvår. Prisløypa er endringene i den faktiske engrosprisen gjennom halvåret som til sammen skal resultere i en gjennomsnittspris som ligger nærmest mulig, men ikke over PGE. Prisløypa for avregningspris følger (normalt) engrosprisløypa.  

Prisendringene tar alltid utgangspunkt i foregående uke. Derfor har prisen i slutten av 1. halvår (uke 26) stor betydning for prisnivået en kan forvente seg i begynnelsen av det kommende halvåret. Kort fortalt vil det si at dersom prisen ligger høyt i slutten av et halvår blir prisøkningen i starten av nytt halvår mindre enn endringen i PGE. Endring i PGE er endringen i gjennomsnittsprisen mellom halvårene, ikke endringen mellom uke 26 og uke 27.

Vi kan bruke prisløypa og PGE for storfe i 2022 som eksempel. PGE for 1. halvår var 70,8 kr/kg. Engrosprisen i uke 26 ligger ca. 2 kr over PGE for 1. halvår fordi vi har økt prisen betydelig fra påske og frem til nå. 

Gjennomsnittsprisen i andre halvår skal dermed opp bare 2 kr sammenlignet med prisnivået uke 26, men vil øke med 4 kr/kg når vi ser sammenligner gjennomsnittsprisen (PGE) for 1. halvår mot gjennomsnittsprisen (PGE) for 2. halvår. Hadde vi økt prisene med ytterligere 4 kr/kg i uke 27 og holdt dette nivået for 2. halvår ville kommet alt for høyt med prisuttaket i forhold til PGE.

Figuren viser under dette skjematisk.

Mer om prisløypene for lam, storfe og gris i 2022

Hensikten med prisløyper med varierende priser er å balansere tilførsler og salg slik at mest mulig slakt kan selges ferskt. Da unngår vi unødvendig import og innfrysing av overskudd, som i neste omgang blir dyrt for bonden. Når det gjelder kjøtt varierer både tilførsler og salg med sesonger, høytider og telledato. Bonden har til en viss grad mulighet til å velge leveringstidspunkt for sine slaktedyr, og derfor bruker vi prisløypa for å gjøre det lønnsom for bonden å levere slaktet når det er mest behov for det. Det er prisløypene for storfe og lam som varierer mest gjennom året.

Når vi fastsetter prisløypa er det to forhold vi må passe på:

  • Prisoppganger og -nedganger må komme på riktig tidspunkt og være store nok til at vi får inn slaktene når behovet er størst i markedet.
  • Prisløypa skal sørge for at vi tar ut PGE som snitt for halvåret

Storfe

Grunnen til at prisøkningen ved starten på 2. halvår tas i to trinn, er at aktivitetsnivået i hele bransjen er noe redusert midt på sommeren. De store prisreduksjonene i uke 9 og 40 har sammenheng med telledato og skal stimulere til slakting i perioden før telledato, eller etter prisoppgangen fem uker senere.  Prisreduksjonen på 2 kr i uke 52 har sammenheng med økte tilskudd fra nyttår som følge av jordbruksavtalen, og Vi må derfor bruke prisen for å sikre at slaktingen ikke stopper helt opp de siste ukene før nyttår.   

Lam

Prisløypa for lam skal stimulere til å slakte lammene slik at vi er leveringsdyktige når salgssesongen er på topp i butikkene. Erfaringer viser at det vi taper av salg fordi vi ikke har tilstrekkelige tilførsler i de ukene etterspørselen er størst, det klarer vi aldri å ta igjen senere i sesongen.

 Vi ser at vi har vært leveringsdyktige de siste årene, og det gjør at vi ikke får store volum på reguleringslager. Det gir bedre markedsbalanse og lavere omsetningsavgift.

Gris

Svinemarkedet er mer stabilt gjennom året sammenlignet med storfe og lam, samtidig som svinebonden har mindre slingringsmonn med tanke på slaktetidspunkt. Derfor er det færre endringer i prisløypa for svin, men unntak av perioden inn mot jul hvor målet er å få levert flest mulig gris for å sikre god tilgang på fersk ribbe til jul. På samme måte som for storfe tas prisopptrappingen i to trinn gjennom sommeren fordi aktiviteten er lavere i bransjen i denne perioden og fordi vi ikke ønsker stor svingning i tilførsel uka før og etter endring i PGE.

Egg

Høna legger ett egg om dagen, og det nytter ikke å bruke prisløype for å prøve å påvirke det, selv om det hadde vært ønskelig fordi salget varierer. Derfor er eggprisen uendra gjennom halvåret og engrosprisøkningen 4. juli er lik økningen i PGE, dvs. 80 øre/kg. 

 

Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

Engrosprisen er utgangspunktet for beregningen av avregningsprisen. Dette gjelder for alle dyreslag og egg, også for kylling og kalkun som er tatt helt ut av markedsordningene.

Se veien fra engrospris til avregningspris, også kalt nettonoteringen