Prognose 2022 – per mars: God markedsbalanse på kjøtt – økende overskudd av egg

(09.03.22) Koronarestriksjonene ble fjernet fra midten av februar. Grensehandel og reiseaktivitet antas å ta seg gradvis opp igjen. Sammenlignet med prognosen fra januar er salget av storfe og svin noe nedjustert i 1. tertial 2022. Det prognoseres noe økende overskudd av egg.

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.22*

Storfe/kalv

90 200

103

9 000

101 200

92

- 2 000

367

Lam

19 100

 100

 606

19 000

88

  700

0

Sau

4 800

96

200

4 800

92

 200

0

Gris

134 100

100

1 800

136 700

92

- 800

0

Egg  

67 300

103

   500

66 200

 100

 1 600

522

*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2022.

Gris

Prognosen viser nå et markedsunderskudd på 1 800 tonn i 1. tertial. For året 2022 som helhet ventes det en underdekning på om lag 800 tonn svinekjøtt. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe forutsettes å komme inn. I tillegg til kvotene dekkes underdekningen i 1. tertial opp av annen import.

Slaktegrisvektene holder seg fortsatt relativt høye, og forutsettes i prognosen å holde seg på om lag samme nivå i hele 2022. Sammen med en mindre nedgang i bedekningene og fortsatt effektivitetsøkning gir dette om lag uendrede prognoserte tilførsler fra 2021.

Det innenlandske salget av svinekjøtt forutsettes å gå gradvis tilbake til om lag nivået før pandemien.   

Storfe

Tilførslene ventes å øke med ytterligere 3 prosent i 2022. Økt mordyrbestand gir flere kviger og okser, og det forventes fortsatt at en større andel framfôres til tyngre dyr. Det ventes også flere melkekyr til slakt i 2022 som øker tilgangen av norskprodusert storfekjøtt.

Salget av helslakt av storfe ventes i likhet med gris å gå tilbake fra 2021. Det prognoseres en underdekning av norskprodusert storfekjøtt og importkvoter på om lag 2 000 tonn for året som helhet. Underdekningen i 1. tertial dekkes opp av et reguleringslager på om lag 350 tonn ved starten på året samt importkvoter og annen import.

Ammekutallet har økt med om lag 12 000 de siste 2 årene til om lag 112 000 pr. 1. oktober 2021. Antall melkekyr ventes å gå tilbake i 2022, og det prognoseres også en nedgang i den samlede mordyrbestanden. Framtidig kumelkbehov og utviklingen i melkemengde per ku avgjør i stor grad hvor mye kjøtt som kommer fra melkesektoren. 

Lam

For året 2022 sett under ett ventes det fortsatt i realiteten om lag markedsbalanse av lam, inkludert inntak av WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 400 tonn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, forventes å bli benyttet på sauekjøtt. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 700 tonn ved utgangen av året.

Reguleringslageret av lam etter slaktesesongen 2021 ble solgt ut før årsskiftet, men kvantumet blir ikke omsatt i sluttmarkedet før i inneværende år. Dette trekker likevel indeksen for salget av helt slakt noe ned i 2022.

Det er beregnet en nedgang i mordyrbestanden på om lag 1 prosent pr. 1 mars 2022. Dagens sauebestand synes nå å være på et riktig nivå.   

Egg

Tilførslene av egg øker noe mer enn sist prognosert. Sammen med litt lavere prognosert salg medfører dette en økende overdekning. Overdekningen før tiltak er prognosert til om lag 2 000 tonn. Vel 400 tonn av overskuddet er allerede avtalt tatt ut før påske gjennom førtidsslakting. Prognosen viser at det blir behov for ytterligere førtidsslakting.

Tilførslene prognoseres å øke med nesten 3 prosent, mens samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å bli om lag uendret i 2022. Prognosene viser at det ikke er rom for økt produksjon av egg.

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg

LOGO