God kvalitet, godt sal og aukande lammeslakting

(30.09.22) Da har vi inne slaktestatistikk for to nye slakteveker, veke 37 og 38 (12. - 25. september). I desse vekene slakta Nortura 123 000 lam med medel slaktevekt 19,9 kg, medel klasse R/R+ (8,2) og medel feittgruppe 2+/2 (5,8). Dette er veldig fine lam for Nortura å foredle vidare til kvalitetsprodukt!

Sau med lam på beite. Foto: Kari Mørkve Jordalen

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura

I dei same vekene i fjor slakta Nortura 132 500 lam. Vi låg under fjoråret med ca 9 000 lam også i desse vekene. Kvaliteten var akkurat lik, både når det gjeld vekt, klasse og feitt. Nortura-sauebonden leverer med andre ord god kvalitet, uansett beitesesong. Det som varierer, er når lamma kjem til slakting.

Alt som blir slakta nå går rett ut i marknaden. Nortura leverer veldig bra til både industri- og dagligvarekundar til tross for litt mindre slakting. I veke 38 (19. - 25. sept.) auka faktisk Nortura salet til daglegvarekjedene med 9 % i forhold til fjoråret. Det er gledeleg i ei tid da ein ser at daglegvaresalet går ned på mange varegrupper. Ser vi heile sesongen under eitt, i vekene 31-38 (1. aug - 25. sept.) har salet til alle kundegrupper auka med 7 %, der salet til industrikundane har auka mest med 17 %.

Vi går nå inn i oktober. Neste veke, veke 40 (3. - 9. oktober) ser ut til å bli den største slakteveka hittil i sesongen. Da er det innmeldt 68 400 sau/lam til Nortura. Alt som blir slakta også neste veke går rett til eiga skjering eller til industrikundar. I veke 40 i fjor hadde vi passert slaktetoppen. Vi kjem difor til å ta innpå fjoråret med 5-6000 sau/lam i neste veke. Vi er veldig glade for store innmeldingar nå, både på grunn av stor etterspørsel, men også for at vi skal koma i rute med pinnekjøttproduksjonen.

Frå veke 42 (17. okt) er det også topp-pris på sau. Det betyr store innmeldingar. Da er det godt å ha gjort unna mest mogleg lammeslakting.

Statistikk

Graf slaktestatistikk i Nortura

Oversikt veke 26 - 38, pdf. 420 kb

Oversikt veke 26 - 36, pdf. 413 kb

Oversikt veke 26 - 34, pdf. 413 kb

Statistikk frå Animalia (ekstern lenke)