Ekstra E-vitamin reduserer lammedødelighet

(Siste endret 01.03.24) Våren 2012 ble det gjennomført en feltstudie som viste at antall dødfødte lam hos søyer med tre eller flere lam ble redusert dersom søyene fikk ekstra E-vitamin de siste sju ukene før lamming.

Sau med lam i bingen
Søyer med tre eller flere lam fikk færre dødfødte lam med E-vitamintilskudd

Basert på dette resultatet anbefales det å tildele minst 470 IE E-vitamin daglig de siste sju uker før lamming til søyer som er ventet å få minst tre lam.

Dette daglige tilskuddet kommer i tillegg til grovfôr og er summen av innholdet i kraftfôr, mineral-/vitamintilskudd og spesielle E-vitaminpreparater.

Betydning av E-vitamin

Behovsnormer for E-vitamin til sau utviklet i USA (NRC, 2007) er økt betydelig siden tidligere angitte behov. Formålet med feltstudien var å undersøke betydningen av E-vitamin-tilskudd på dødelighet, levedyktighet og tilvekst hos lam under norske forhold.

Feltstudien ble gjennomført av UMB, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, i samarbeid med Animalia, Nortura, Norges veterinærhøgskole, lokale veterinærer og ikke minst 19 gårdbrukere fra ulike deler av landet som stilte opp med til sammen 2300 NKS-søyer og sto for den praktiske gjennomføringen.

Forsøket ble gjennomført som en del av prosjektet Fôring av høgproduktiv norsk kvit sau.

Sammenlignet to grupper av søyer

Etter fostertelling ble søyene i hver besetning delt i to grupper. Den ene gruppa fikk ekstra E-vitamin (Pluss E konsentrat). Den andre gruppa fikk det samme tilskuddsfôret, men uten E-vitamin. Begge tilskuddene ble gitt i mengde på 20 g per dyr per dag de siste sju ukene av drektigheten. Det ble tatt prøver av grovfôret i hver besetning for å undersøke innholdet av E-vitamin, og det ble beregnet hvor mye E-vitamin søyene fikk fra kraftfôr og mineral/vitaminblandinger.

Effekt for tre eller flere lam

Resultatene viste at det var stor variasjon i innhold av E-vitamin i grovfôret i besetningene, men nivået var generelt lavt. Andel dødfødte lam var statistisk sikkert lavere hos søyer som fikk ekstra E-vitamintilskudd (4,9 prosent) enn hos søyer som ikke fikk ekstra E-vitamintilskudd (6,4 prosent). Effekten av å gi ekstra E-vitamin skyldtes kun en effekt hos søyer med tre eller flere lam. Hos søyer med ett eller to lam ga ekstra tilskudd av E-vitamin ingen effekt på antall dødfødte.

Ekstra E-vitamin hadde ingen påvirkning på andel lam som døde inne og på vårbeite. Ekstra tilførsel av E-vitamin ga imidlertid statistisk sikker lavere total dødelighet hos søyer som fikk tre eller flere lam.

Forekomsten av infeksjonssykdommer (jurbetennelse og børbetennelse) var litt uventet noe høyere hos søyer med ekstra E-vitamin enn søyer uten ekstra E-vitamin. Men dette var ingen statistisk sikker forskjell.

Sjukdomsforekomsten var lav og datamaterialet var for lite til å si noe om ekstra E-vitamin påvirker forekomsten av infeksjoner hos søyer. Det var ingen forskjell på fødselsvekt, vårtilvekst eller tilvekst fra fødsel til høstveiing mellom lam etter søyer med og uten ekstra tilskudd av E-vitamin.

Forsøket er nærmere omtalt i Sau og Geit 1/2014. Der finner du også artikler om behov og tildeling av vitamin-E og selen, og om sjukdom som følge av mangel på disse stoffene.

Relatert informasjon (ekstern)