Arkiv for nyheter og artikler på småfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • MRSA: felles anbefalinger for testing av personer som skal inn i svine- og drøvtyggerbesetninger

  (Sist endret 02.01.17) Folk den viktigste smittekilden til MRSA i norske husdyrbesetninger. MRSA har en betydelig større utbredelse blant folk enn blant norske husdyr. Personer som er bærere av MRSA og som har tett kontakt med husdyr kan overføre denne smitten til dyra. Dette gjelder både i svine-, storfe- og småfebesetninger. Et avgjørende tiltak for å hindre MRSA-smitte er derfor å teste personer som kan ha økt risiko for å være MRSA-bærere.

 • Unngå hygienetrekk!

  (Sist endret 11.11.16) Skitne slaktedyr er også ei utfordring for slakteriene. Hele kjøttbransjen innførte derfor i 2006 et hygienetrekk på kr 120 for dyr som ikke kan klippes reine. Dette er et ergerlig trekk å få.

 • Tid for å ta ut grovfôrprøver til analyse

  (04.10.16) Grovfôret er det viktigaste fôret til sauen, difor er det så viktig å ha oversikt over kvaliteten på grovfôret du har hausta i sommar. Det får du dersom du tek ut grovfôrprøver til analyse.

 • Samanhengen mellom slaktekostnad og avrekningspris på lam

  (05.09.16) Avrekningsprisen for eit lam blir bestemt av m.a. kva det kostar å slakte lammet. I praksis kostar det omtrent det same å slakte eit lite og eit stort lam. Slaktekostnaden per kg går difor ned når eit lam blir tyngre fordi det blir fleire kg å fordele same kostnaden på.

 • Utforming av sankegjerde

  (08.07.16) Fleire vel å ha felles sanking av sau etter beitesesongen er ferdig. For å enkelt skilje dyra etter sanking bør ein ha eit godt utforma sankegjerde. Det kan vere fleire hundre dyr som er drive over lengre avstand, og når dyra skal sorterast etter dei er komne til samlegjerdet, bør dette skje utan unødige påkjenningar for både sau og bonde.

 • Unngå hygienetrekk på sluttfôringslamma

  (08.07.16) Andelen sau og lam som får trekk på grunn av at det ikkje er mogleg å klyppe dei reine på slakteriet, har auka frå 0,6 % i 2014 til 1,2 % i 2015 i Nortura. Dette er ein negativ trend som vi må snu!

 • Vest-Agder på Stjernelam-toppen igjen

  (11.01.16) Året 2015 er historie, og vi kan ta ei endeleg oppsummering av lammesesongen 2015. Den har vore positiv for Nortura på mange vis. I vekene 28 - 52 (6. juli - 31. desember) slakta Nortura 664 500 lam. Dette er heile 38 200 fleire lam enn i dei same vekene i 2014 eller ein auke på 6,1 %. Bakgrunnen for tilførselsauken er at Nortura-sauebøndene leverer fleire lam.

 • Omlegging av utbetalingsmåte for kje- og lammeslakt-tilskotet

  (14.12.15) Ved dei siste jordbruksforhandlingane vart avtalepartane einige om ny utbetalingsmåte for kje og lammeslakt-tilskotet. Dei ynskte at slakteria skal overta jobben for å forenkle utbetalinga og lette kontrollen for byråkratane i Landbruksdirektoratet. Difor går ein over til at slakteria skal utbetale desse tilskota direkte på slakteoppgjeret når kjeet/lammet blir slakta.

 • Tips for å få lam i påsettlamma

  (15.10.15) I Team småfe hender det vi får spørsmål frå medlemmer som synes det er utfordrande å få lam i åringane. Her er ei liste med tiltak du kan prøve dersom du slit med dette problemet.