Arkiv for nyheter og artikler på småfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Utforming av sankegjerde

  (08.07.16) Fleire vel å ha felles sanking av sau etter beitesesongen er ferdig. For å enkelt skilje dyra etter sanking bør ein ha eit godt utforma sankegjerde. Det kan vere fleire hundre dyr som er drive over lengre avstand, og når dyra skal sorterast etter dei er komne til samlegjerdet, bør dette skje utan unødige påkjenningar for både sau og bonde.

 • Unngå hygienetrekk på sluttfôringslamma

  (08.07.16) Andelen sau og lam som får trekk på grunn av at det ikkje er mogleg å klyppe dei reine på slakteriet, har auka frå 0,6 % i 2014 til 1,2 % i 2015 i Nortura. Dette er ein negativ trend som vi må snu!

 • Vest-Agder på Stjernelam-toppen igjen

  (11.01.16) Året 2015 er historie, og vi kan ta ei endeleg oppsummering av lammesesongen 2015. Den har vore positiv for Nortura på mange vis. I vekene 28 - 52 (6. juli - 31. desember) slakta Nortura 664 500 lam. Dette er heile 38 200 fleire lam enn i dei same vekene i 2014 eller ein auke på 6,1 %. Bakgrunnen for tilførselsauken er at Nortura-sauebøndene leverer fleire lam.

 • Omlegging av utbetalingsmåte for kje- og lammeslakt-tilskotet

  (14.12.15) Ved dei siste jordbruksforhandlingane vart avtalepartane einige om ny utbetalingsmåte for kje og lammeslakt-tilskotet. Dei ynskte at slakteria skal overta jobben for å forenkle utbetalinga og lette kontrollen for byråkratane i Landbruksdirektoratet. Difor går ein over til at slakteria skal utbetale desse tilskota direkte på slakteoppgjeret når kjeet/lammet blir slakta.

 • Tips for å få lam i påsettlamma

  (15.10.15) I Team småfe hender det vi får spørsmål frå medlemmer som synes det er utfordrande å få lam i åringane. Her er ei liste med tiltak du kan prøve dersom du slit med dette problemet.

 • Team småfe sine råd ved samlasting av sau og lam

  (31.08.15) Samlasting av slaktedyr saman med gode Nortura-naboar blir meir og meir vanleg, spesielt i lammeringane. Dette har mange positive sider fordi dyr og transportør blir spara for mange stopp, transportida går ned, og bonden får betre betalt gjennom høgare puljetillegg, fråfall av stoppavgift, lammeringstillegg og betre slaktekvalitet på lamma.

 • Krav til produksjon av ullne skinn

  (Sist endret 10.08.15) Nortura har kundar som ynskjer å kjøpe ullne skinn for garving. Marknaden for andre ullne skinn enn pelssauskinn er vanskeleg. Difor blir det i år berre plukka ut slike skinn av andre raser etter direkte avtale med kunde.

 • Fotråte igjen påvist

  (20.01.09, oppdatert 07.08.15) Fotråte er igjen påvist i en besetning på Rennesøy. Besetningen har sanert for sjukdommen tidligere. Prosjekt Friske føtter ble avsluttet i 2014, og håndtering av ondartet fortråte er det nå Mattilsynet som har ansvar for.

 • Fleire lam til Nortura og rekordkvalitet

  (19.12.14, endret 26.01.15) Nortura har slakta vel 11 000 fleire lam enn vi gjorde i sesongen 2013. Auken er spesielt stor i Nord-Noreg, men også Austlandet har ei fin utvikling.