Endringer i leveringsvilkår fra 2. januar 2023

(02.01.23) Grunnet kraftig kostnadsvekst og behov for å stimulere ytterligere til rasjonalitet i samhandlingen mellom bonden og Nortura, justeres flere betingelser på slakt og livdyr fra 2. januar 2023.

Endring av stoppavgift

Stoppavgift i forbindelse med frakt på slaktedyr og livdyr har stått på 150 kr pr leveranse/uke i mange år, det ble i styremøte i desember besluttet å øke stoppavgiften til 250 kr pr leveranse/uke.

Nortura ønsker å differensiere stoppavgift basert på tidsbruk i forbindelse med lasting/lossing av dyr. På den måten vil det være mulig å stimulere til økt rasjonalitet, samt en premiering av god tilretteleggelse for lasting/lossing hos Norturas leverandører. Erfaring tilsier at tilrettelagte forhold med tanke på utlasting og lossing av dyr reduserer faren for stress hos dyra og gir dermed til forbedret dyrevelferd.

En forutsetning for å kunne differensiere er datafangst i form av automatisert registrering av tidsforbruk. Dataverktøy er under utvikling og Nortura har ambisjoner om å kunne utvikle et system for differensiert stoppavgift når vi har fått nødvendig verktøy på plass.   

Justerte fraktsatser for livdyr

Som følge av økte kostnader i transport vil det være nødvendig å justere fraktsatsene for livdyr for å opprettholde balanse i fraktregnskapet for livdyr tilsvarende budsjett for 2022.

Nye fraktsatser er vist i tabellen under

Dyreslag 

Fraktkostnader pr stk 

Fraktkostnader pr stk (Nord)

  (Belastes kjøper og selger)  (Belastes kjøper og selger) 

Smågris, ordinært omsatt 

26

28

Småpurker 

130

140

Purker ubedekt 

310

330

Purker bedekt 

360

390

Avlsråner 

360

390

Fôringsdyr 

250

270

Livkalv 

250

270

Ungkvige 

390

420

Livkvige/ku 

770

830

Avlsokse 

1905

2040

Avlsokse, utfrakt 

3175

3400

Livsau 

210

225

Livlam 

210

225

Fôringslam 

210

225

Kåra værlam 

210

225

Livvær 

210

225

Satsene for frakt og omsetningskostnader kan fravikes når spesielle forhold tilsier det. 

Justering KSL-trekk

Kostnadene til håndteringen av den delte varestrømmen på ikke godkjent KSL slakt på rødt kjøtt utgjør i sum betydelige kostnader for bransjen.

Med bakgrunn i dette er det enighet om, og besluttet både i Nortura og KLF å øke trekket fra 20 % til 40 % av slakteverdien fra 2.1.2023.

Endringer i leveringsbetingelser for økologisk storfe og urfe

Det har vært utfordrende å skaffe kostnadsinndekning for ytelser på disse to varestrømmene, med bakgrunn i lav etterspørsel etter produkter fra disse to varestrømmene, samt betydelig kostnadspådrag grunnet kompleksitet i varestrømmene. Det er derfor besluttet å fjerne innmeldingstillegget på kr. 0,50 kr/kg for urfe og økologisk storfe.

Innmeldingstillegget har vært utløst automatisk for alle dyr innmeldt på disse varestrømmene uavhengig av om de tilfredsstiller de kvalitetskrav som stilles til disse varestrømmene. De øvrige ytelsene på disse to varestrømmene videreføres på dagens nivå.

 

Nortura sine leveringsvilkår

Grunnet datainnbruddet i desember 2021 er innlogging på vår nettside fortsatt stengt.

Har du behov for en oversikt over våre generelle leveringsvilkår kan du kontakte Nortura medlemssenter på e-post.  

For puljeintervall slaktegris, storfe og småfe - se lenker under: