Utmarksbeite til sau

(06.05.19) Nibio, Helsetjenesten for sau og Team småfe i Nortura har laga eit nytt temahefte om Utmarksbeite til sau. 

I Temaheftet finn ein fagstoff om:

  • Kva som kjenneteiknar ulike utmarksbeitetypar og korleis vi kan vurdere beitekvaliteten
  • Korleis ein kan drive beiteskjøtsel og dermed auke tilveksten på utmarksbeite
  • Kva rutinar ein bør ha før slepp på utmarksbeite, og når er søyer og lam beitedyktige
  • Kva ein bør vurdere når ein skal bestemme rett sleppe- og sanketidspunkt
  • Korleis ein skal sleppe, gjennomføre tilsyn, styre og sanke sauen på utmarksbeite
  • Organisert beitebruk og samarbeid om bruken av utmarka

Altså eit nyttig temahefte å lesa før Utmarksbeitesesongen startar opp!

Temahefte Utmarksbeite til sau, 1 511 kb

For å vise PDF-filen trenger du Adobe Reader

 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)