Planløsninger i sauefjøs

(04.09.15) Ved planlegging av nytt sauefjøs kan det være en fordel å vurdere ulike løsninger for å finne hva som passer for den enkelte. Målet med denne artikkelen er å gi inspirasjon til ulike løsninger.

Planløsning

Av: Tor Gunnarson Homme, tidligere spesialrådgiver bygg i Nortura

Temahefte i pdf. 13 493 kb (åpnes i nytt vindu)

Innholdsfortegnelse

Innledning

Norturas rådgivning

Rådgivere, økonomi

Innovasjon Norge

Tunplan

Ulike planløsninger

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Eksempel 4

Eksempel 5

Eksempel 6

Eksempel 7

Eksempel 8

Eksempel 9

Innledning

Ved planlegging av nytt sauefjøs kan det være en fordel å vurdere ulike løsninger for å finne hva som passer for den enkelte.

Målet med dette heftet er å gi inspirasjon til ulike løsninger.

Oppstart

Det koster lite å endre på ting før selve byggeprosessen er startet. Derfor er det en stor fordel å reise rundt til de som allerede har bygd og gått gjennom prosessen slik at de kan dele sine tanker og erfaringer i ettertid.

Eksisterende bygg

Dersom det er eksisterende bygg på gården kan det godt være at de egner seg til å bruke til sau. Ved å bruke eksisterende bygg vil investeringskostnadene bli vesentlig lavere. Det er likevel ikke alltid like enkelt å utnytte arealet på samme måte som et nybygg.

Dersom kostnadene av å gjøre om eksisterende bygg overstiger 70 % av kostnadene til et nytt bygg, anbefales det i utgangspunktet å bygge nytt. Det er viktig å huske på at alle bygg har en viss levetid og ved å bygge om eksisterende er det vanskeligere å anslå kostnadene nøyaktig.

Landbrukskontoret

Ditt lokale landbrukskontor kjenner ditt distrikt aller best. Det kan være ulike tilskuddsordninger i ulike kommuner som landbrukskontoret har oversikt over. De kjenner også til hvordan ulike byggesøknader bør utformes.

Norturas Rådgiving

Nortura samarbeider med Norsk landbruksrågiving (NLR) om å tilby byggrådgiving til den som vurderer ombygging eller nybygging av sauefjøs.

Les mer om NLR sine tilbud om byggrådgiving her: Landbruksbygg | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)

Rådgivere, økonomi

Torhild Sisjord
Tlf.: 902 04 121
E-post: torhild.sisjord@nortura.no
Region: Øst

Linn Hege Engen
Tlf.: 476 65 959
E-post: linn.hege.engen@nortura.no
Region: Nord

Johannes Nedrebø
Tlf.: 90571243
E-post: johannes.nedrebo@nortura.no
Region: Vest

Innovasjon Norge

Ved investering i driftsbygninger kan Innovasjon Norge hjelpe med tilskudd til dette. Innovasjon Norge er delt inn fylkesvis og vil ha noen lokale variasjoner fra fylke til fylke. Det vil alltid være forskjeller på hvilke typer prosjekter som blir prioritert i de ulike delene av landet og kanskje også innad i fylker.

Det anbefales å ta kontakt med Innovasjon Norge tidlig i prosessen.

Hva gis det støtte til?

Innovasjon Norge gir tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 33 % av godkjent kostnadsoverslag.

Fast montert produksjonsutstyr, som rundballerivere eller rullende fôrbrett, kan det gis støtte til. Det gis ikke støtte til utstyr som små hjullastere eller traktorer.

Generasjonsskifte

I samband med overtagelse av landbrukseiendom kan det gis tilskudd til mindre investeringer for å opprettholde produksjon. Dette gis normalt bare til personer under 35 år og det kan gis inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag til menn og inntil 60 % til kvinner.

Innovativ bruk av tre

For å øke bruken av tre i Norge gis det støtte til ulike prosjekter med bruk av tre fra Innovasjon Norge. Det kan gis støtte til alle delene av verdikjeden, fra produksjon til entreprenører og utbyggere til forskningsinstanser.

Ved bruk av tre i bygget anbefales det å forhøre seg med Innovasjon Norge om hvordan mulighetene er for å få tilskudd til dette.

Begrensinger?

Det gis ikke noe støtte til arbeid som allerede er startet. Enkel klargjøring av tomt, som å fjerne trær og kratt, er tillatt, men ikke større inngrep som grunnarbeid.

Investeringen i prosjektet bør gi produsenten et vesentlig løft. Prosjektet må også være lønnsomt og helhetlig. Ved større prosjekter kan Innovasjon Norge kreve at det hentes inn en uavhengig byggeleder.

Når bør det søkes?

Innovasjon Norge får hvert år tildelt midler over statsbudsjettet som de fordeler til ulike sektorer, blant annet landbruk. Disse kommer vanligvis en til to måneder etter årsskiftet. Derfor kan det være lurt å sette som mål å ha søknadspapirer klare rundt årsskiftet.

I flere fylker opererer Innovasjon Norge med søknadsfrister, hvor søknaden bør være klar for å bli vurdert.

Innovasjon Norge

Tunplan

For at en driftsbygning skal fungere bra er det en fordel at det er tatt hensyn til ulik trafikk på gården og rundt gården. Det er en fordel at det er enkelt å komme til med kraftfôrbil og dyrebil.

Det kan også være en fordel at det ikke går for mye trafikk forbi husdøra med tanke på familie og trivsel utenom drifta.

Det er selvsagt ikke alle plasser dette er like enkelt å få til, men noen enkle tiltak og bevissthet i planleggingsfasen kan være med å hjelpe.

Dyretransport

Dyrebilen har flere utfordringer med seg. Den krever god plass for å snu og for å komme til lasting av dyr.

Dyrebilen er også innom flere ulike besetninger og det kan være en fordel at denne ikke må kjøre hvor det er fôrhandtering eller der dyrene flyttes ofte for å hindre smitte mellom besetninger.

Logistikk til og fra beite, samt til eventuelle avlastingsområder på gården, bør vurderes i planleggingsfasen for å prøve å få en mest mulig rasjonell flytting av dyr på gården.

Fôr og gjødsel

En generelt god regel at trafikk som kommer fra utenfor driften kommer så lite som mulig i kontakt med logistikk på gården.

Det er klart at grovfôr vil i mange tilfeller bli hentet utenfor tunet, og det er umulig å skjerme alt for smitte. Det er likevel greit å tenke gjennom slik at handteringen av gjødsel og fôr skjer bort fra hvor det er mye ulik trafikk.

Dersom det ligger mye grovfôrarealer rundt bygget er det en fordel å ta høyde for dette ved plassering av kummer til gjødselkjeller.

Rundkjøring

Det er en fordel å kunne komme rundt bygget med traktor og lastebil. I byggefasen er dette også noe som kan være med å gjøre prosessen lettere med ulike leveranser. Det vil også lette vedlikehold av bygget.

Enkelt eksempel ulik inndeling av logistikk på et tun
Enkelt eksempel ulik inndeling av logistikk på et tun

Senter for husdyrforsøk

Ved det nye Senter for husdyrforsøk ved NMBU på Ås er det fokusert spesielt på trafikken for å unngå smitte og samtidig ha en ryddig logistikk.

Tunplan, Senter for husdyrforsøk

Ulike planløsninger

Her finnes ulike løsningsforslag til hus for sau. Kostnadene er sist oppdatert i september 2015.

Det oppfordres til å gi tilbakemeldinger om det kunne blitt supplert med andre planer eller om det finnes innvendinger på de ulike planene.

Eksempel 1

Antall dyr

200 vfs

Klikk på bildet for full visning i pdf.

Areal/ dyr

0,96 m2

Eteplass/ dyr

0,40 m

Kostnad/ vfs

10.900,-

Kostnad/ m2

6.000,-

Kostnadene er ikke medregnet noen mekanisering av fôrlinjer. Kostnadene er beregnet ut fra gjennomsnittspriser og erfaringstall og kan variere i ulike områder. Kostnadene er beregnet uten merverdiavgift.

Kostnadene er beregnet for et uisolert bygg i tre med naturlig ventilasjon og kjeller for våtgjødsel.

Fôrtildeling

Grovfôr og kraftfôr blir tildelt manuelt på to langsgående fôrbrett. Det er fullt mulig å mekanisere fôrlinjen med en takhengt rundballeriver eller rullende fôrbrett. Det kan også legges opp til tildeling av grovfôr med en liten hjullaster, men det krever bredere fôrbrett.

Dyreflyt

Det er enkelt å flytte dyr i drivganger inntil yttervegger. Det er også enkelt å lage til en drivgang i bakkant av midtre binger, dersom lammingsbinger legges ut mot fôrbrettet.

Det er enkelt å lage rundgang for dyrene til ulik massebehandling. Rundgang gir en effektiv flytting av dyr.

Lamming

Lammingsbinger kan legges inntil fôrbrett for enkel fôrtildeling. En slik løsning forutsetter at det er et avlastingsareal tilgjengelig i tillegg til fôrsentral.

Det er tegnet inn et vaktrom, som gir mulighet for å oppholde seg i fjøset under lamminga.

Golv og gjødsel

Det er planlagt for drenerende golv med våtgjødsel. Våtgjødsel gir god utnytting av gjødselen og en rasjonell handtering.

Det er tegnet plastrister i denne løsningen, men andre typer underlag kan også brukes. Plastrister er et varmt og mykt underlag mot jur, spener og nyfødte lam. På en annen side gir plastrister dårligere klauvslitasje og kan være glattere sammenlignet med strekkmetall.

Strekkmetall er et alternativ som gir god klauvslitasje og er ikke glatt. På sin side kan strekkmetall være hardt mot jur, spener og nyfødte lam samtidig som det er et kaldere underlag. Et alternativ kan være å legge strekkmetall inntil fôrbrettet og plastrister i bakkant.

Eksempel 2

Antall dyr

200 vfs

Klikk på bildet for full visning i pdf.

Areal/ dyr

0,96 m2

Eteplass/ dyr

0,40 m

Kostnad/ vfs

11.500,-

Kostnad/ m2

6.050,-

Kostnadene er ikke medregnet noen mekanisering av fôrlinjer. Kostnadene er beregnet ut fra gjennomsnittspriser og erfaringstall og kan variere i ulike områder. Kostnadene er beregnet uten merverdiavgift.

Kostnadene er beregnet for et uisolert bygg i tre med naturlig ventilasjon og kjeller for våtgjødsel.

Fôrtildeling

Grovfôr og kraftfôr blir tildelt manuelt på to langsgående fôrbrett. Det er fullt mulig å mekanisere fôrlinjen med en takhengt rundballeriver eller rullende fôrbrett. Det kan også legges opp til tildeling av grovfôr med en liten hjullaster, men det krever bredere fôrbrett.

Dyreflyt

Det er enkelt å flytte dyr i drivganger inntil yttervegger og mellom de midtre bingene.

Det er enkelt å lage rundgang for dyrene til ulik massebehandling. Rundgang gir en effektiv flytting av dyr.

Lamming

Lammingsbinger kan legges inntil fôrbrett for enkel fôrtildeling. En slik løsning forutsetter at det er et avlastingsareal tilgjengelig i tillegg til fôrsentral.

Det er tegnet inn et vaktrom, som gir mulighet for å oppholde seg i fjøset under lamminga.

Golv og gjødsel

Det er planlagt for drenerende golv med våtgjødsel. Våtgjødsel gir god utnytting av gjødselen og en rasjonell handtering.

Det er tegnet plastrister i denne løsningen, men andre typer underlag kan også brukes. Plastrister er et varmt og mykt underlag mot jur, spener og nyfødte lam. På en annen side gir plastrister dårligere klauvslitasje og kan være glattere sammenlignet med strekkmetall.

Strekkmetall er et alternativ som gir god klauvslitasje og er ikke glatt. På sin side kan strekkmetall være hardt mot jur, spener og nyfødte lam samtidig som det er et kaldere underlag. Et alternativ kan være å legge strekkmetall inntil fôrbrettet og plastrister i bakkant.

Eksempel 3

Antall dyr

200 vfs

Klikk på bildet for full visning i pdf.

Areal/ dyr

0,96 m2

Eteplass/ dyr

0,40 m

Kostnad/ vfs

9.400,-

Kostnad/ m2

5.900,-

Kostnadene er ikke medregnet noen mekanisering av fôrlinjer. Kostnadene er beregnet ut fra gjennomsnittspriser og erfaringstall og kan variere i ulike områder. Kostnadene er beregnet uten merverdiavgift.

Kostnadene er beregnet for et uisolert bygg i tre med naturlig ventilasjon og kjeller for våtgjødsel.

Fôrtildeling

Grovfôr og kraftfôr blir tildelt manuelt på to langsgående fôrbrett. Det er fullt mulig å mekanisere fôrlinjen med en takhengt rundballeriver eller rullende fôrbrett. Det kan også legges opp til tildeling av grovfôr med en liten hjullaster, men det krever bredere fôrbrett.

Dyreflyt

Dette husdyrrommet har ingen drivganger og flytting av dyr må skje over fôrbrett eller ved å lage midlertidige drivganger i bingene. Funksjonen kan være like god i dette bygget som i eksempel 1 og 2, men det er avhengig av mer arbeid i forkant av når dyrene skal flyttes.

Lamming

Lammingsbinger kan legges inntil fôrbrett for enkel fôrtildeling. En slik løsning forutsetter at det er et avlastingsareal tilgjengelig i tillegg til fôrsentral.

Det er tegnet inn et vaktrom, som gir mulighet for å oppholde seg i fjøset under lamminga

Golv og gjødsel

Det er planlagt for drenerende golv med våtgjødsel. Våtgjødsel gir god utnytting av gjødselen og en rasjonell handtering.

Det er tegnet plastrister i denne løsningen, men andre typer underlag kan også brukes. Plastrister er et varmt og mykt underlag mot jur, spener og nyfødte lam. På en annen side gir plastrister dårligere klauvslitasje og kan være glattere sammenlignet med strekkmetall.

Strekkmetall er et alternativ som gir god klauvslitasje og er ikke glatt. På sin side kan strekkmetall være hardt mot jur, spener og nyfødte lam samtidig som det er et kaldere underlag. Et alternativ kan være å legge strekkmetall inntil fôrbrettet og plastrister i bakkant.

Eksempel 4

Antall dyr

180 vfs

Klikk på bildet for full visning i pdf.

Areal/ dyr

0,90 m2

Dyr/ eteplass

3,0

Kostnad/ vfs

11.700,-

Kostnad/ m2

7.000,-

Kostnadene er ikke medregnet noen mekanisering av fôrlinjer. Kostnadene er beregnet ut fra gjennomsnittspriser og erfaringstall og kan variere i ulike områder. Kostnadene er beregnet uten merverdiavgift.

Kostnadene er beregnet for et uisolert bygg i tre med naturlig ventilasjon og kjeller for våtgjødsel.

Fôrtildeling

Grovfôr blir tildelt i islandske fôrhekker etter appetitt. Det er beregnet 3 dyr per eteplass i denne løsningen. Rundballer eller annet grovfôr fylles opp i fôrhekkene, og det kan holde i 2 til 3 dager før det må legges i nytt fôr.

Kraftfôr tildeles på utvendige fôrbett. Det er mulig å dele opp i inntil 6 grupper og minimum 3 grupper for ulik fôring.

Dyreflyt

Dette husdyrrommet har ingen drivganger og flytting av dyr må skje over fôrbrett eller ved å lage midlertidige drivganger i bingene.

Lamming

Lammingsbinger kan legges inntil fôrbrett for enkel fôrtildeling. En slik løsning forutsetter at det er et avlastingsareal tilgjengelig i tillegg til fôrsentral.

Det er tegnet inn et vaktrom, som gir mulighet for å oppholde seg i fjøset under lamminga.

Golv og gjødsel

Det er planlagt for drenerende golv med våtgjødsel. Våtgjødsel gir god utnytting av gjødselen og en rasjonell handtering.

Det er tegnet både strekkmetall og plastrister i denne løsningen, men andre typer underlag kan også brukes. Plastrister er et varmt og mykt underlag mot jur, spener og nyfødte lam. På en annen side gir plastrister dårligere klauvslitasje og kan være glattere sammenlignet med strekkmetall.

Strekkmetall er et alternativ som gir god klauvslitasje og er ikke glatt. På sin side kan strekkmetall være hardt mot jur, spener og nyfødte lam samtidig som det er et kaldere underlag. Det er tegnet strekkmetall inntil de islandske fôrkassen og plastristerl i resten.

Eksempel 5

Antall dyr

210 vfs

Klikk på bildet for full visning i pdf.

Areal/ dyr

0,96 m2

Dyr/ eteplass

3,5

Kostnad/ vfs

10.600,-

Kostnad/ m2

7.250,-

Kostnadene er medregnet kraftfôrstasjoner, kraftfôrsilo og -skrue. Kostnadene er beregnet ut fra gjennomsnittspriser og erfaringstall og kan variere i ulike områder. Kostnadene er beregnet uten merverdiavgift.

Kostnadene er beregnet for et uisolert bygg i tre med naturlig ventilasjon og kjeller for våtgjødsel.

Fôrtildeling

Grovfôr blir tildelt i islandske fôrhekker etter appetitt. Det er beregnet 3,5 dyr per eteplass i denne løsningen. Rundballer eller annet grovfôr fylles opp i fôrhekkene, og det kan holde i 2 til 3 dager før det må legges i nytt fôr.

Kraftfôr tildeles i elektroniske kraftfôrstasjoner som gir individuell tildeling av kraftfôr selv om dyrene går i større grupper.

Dyreflyt

Det er planlagt en drivgang i bakkant av de tre bingene som kan brukes til ulik massebehandling av flokken.

Lamming

Lammingsbinger kan legges inntil drivgang i bakkant av bingene for enkel fôrtildeling. En slik løsning forutsetter at det er et avlastingsareal tilgjengelig i tillegg til fôrsentral.

Det er tegnet inn et vaktrom, som gir mulighet for å oppholde seg i fjøset under lamminga.

Golv og gjødsel

Det er planlagt for drenerende golv med våtgjødsel. Våtgjødsel gir god utnytting av gjødselen og en rasjonell handtering.

Det er tegnet både strekkmetall og plastrister i denne løsningen, men andre typer underlag kan også brukes. Plastrister er et varmt og mykt underlag mot jur, spener og nyfødte lam. På en annen side gir plastrister dårligere klauvslitasje og kan være glattere sammenlignet med strekkmetall.

Strekkmetall er et alternativ som gir god klauvslitasje og er ikke glatt. På sin side kan strekkmetall være hardt mot jur, spener og nyfødte lam samtidig som det er et kaldere underlag. Det er tegnet strekkmetall inntil de islandske fôrkassen og plastrister i resten.

Eksempel 6

Antall dyr

160 vfs

Klikk på bildet for full visning i pdf.

Areal/ dyr

0,96 m2

Dyr/ eteplass

2,67

Kostnad/ vfs

12.800,-

Kostnad/ m2

7.675,-

Kostnadene er medregnet fôrkasser, kraftfôrstasjoner, -silo, -skrue og talje. Kostnadene er beregnet ut fra gjennomsnittspriser og erfaringstall og kan variere i ulike områder. Kostnadene er beregnet uten merverdiavgift.

Kostnadene er beregnet for et uisolert bygg i tre med naturlig ventilasjon og kjeller for våtgjødsel.

Fôrtildeling

Grovfôr blir tildelt i islandske fôrhekker etter appetitt. Det er beregnet 2,67 dyr per eteplass i denne løsningen. Rundballer eller annet grovfôr fylles opp i fôrhekkene, og det kan holde i 2 til 3 dager før det må legges i nytt fôr.

Kraftfôr tildeles i elektroniske kraftfôrstasjoner som gir individuell tildeling av kraftfôr selv om dyrene går i større grupper.

Dyreflyt

Det er planlagt en drivgang i bakkant av de to bingene som kan brukes til ulik massebehandling av flokken.

Lamming

Lammingsbinger kan legges inntil drivgang i bakkant av bingene for enkel fôrtildeling. En slik løsning forutsetter at det er et avlastingsareal tilgjengelig i tillegg til fôrsentral.

Det er tegnet inn et vaktrom, som gir mulighet for å oppholde seg i fjøset under lamminga.

Golv og gjødsel

Det er planlagt for drenerende golv med våtgjødsel. Våtgjødsel gir god utnytting av gjødselen og en rasjonell handtering.

Det er tegnet plastrister i denne løsningen, men andre typer underlag kan også brukes. Plastrister er et varmt og mykt underlag mot jur, spener og nyfødte lam. På en annen side gir plastrister dårligere klauvslitasje og kan være glattere sammenlignet med strekkmetall.

Strekkmetall er et alternativ som gir god klauvslitasje og er ikke glatt. På sin side kan strekkmetall være hardt mot jur, spener og nyfødte lam samtidig som det er et kaldere underlag. Et alternativ kan være å legge strekkmetall inntil fôrbrettet og plastrister i bakkant.

Eksempel 7

Antall dyr

110 vfs

Klikk på bildet for full visning i pdf.

Areal/ dyr

0,90 m2

Eteplasss/ dyr

0,45

Kostnad/ vfs

7.600,-

Kostnad/ m2

3.525,-

Kostnadene er ikke medregnet noen mekanisering av fôrlinjer. Kostnadene er beregnet ut fra gjennomsnittspriser og erfaringstall og kan variere i ulike områder. Kostnadene er beregnet uten merverdiavgift.

Kostnadene er medregnet å få fjernet støpt dekke i eksisterende melkekufjøs og legge inn drenerende golv for sau. Det er medregnet lett oppussing av overflater.

Fôrtildeling

Grovfôr og kraftfôr blir tildelt manuelt på to langsgående fôrbrett. Det er fullt mulig å mekanisere fôrlinjen med en takhengt rundballeriver eller rullende fôrbrett, dersom takhøyden tillater dette. Det kan også legges opp til tildeling av grovfôr med en liten hjullaster, men det krever bredere fôrbrett.

Dyreflyt

Det er enkelt å flytte dyr i drivganger inntil yttervegger.

Det er enkelt å lage rundgang for dyrene til ulik massebehandling. Rundgang gir en effektiv flytting av dyr.

Lamming

Lammingsbinger kan legges inntil fôrbrett på begge sider i den midtre bingen for enkel fôrtildeling. En slik løsning forutsetter at det er et avlastingsareal tilgjengelig.

Det er planlagt å gjøre om tankrom/ melkerom til vaktrom og smittesluse.

Golv og gjødsel

Det er planlagt for drenerende golv med våtgjødsel. Våtgjødsel gir god utnytting av gjødselen og en rasjonell handtering.

Det er tegnet plastrister i denne løsningen, men andre typer underlag kan også brukes. Plastrister er et varmt og mykt underlag mot jur, spener og nyfødte lam. På en annen side gir plastrister dårligere klauvslitasje og kan være glattere sammenlignet med strekkmetall.

Strekkmetall er et alternativ som gir god klauvslitasje og er ikke glatt. På sin side kan strekkmetall være hardt mot jur, spener og nyfødte lam samtidig som det er et kaldere underlag. Et alternativ kan være å legge strekkmetall inntil fôrbrettet og plastrister i bakkant.

Eksempel 8

Antall dyr

140 vfs

Klikk på bildet for full visning i pdf.

Areal/ dyr

0,96 m2

Dyr/ eteplass

2,8

Kostnad/ vfs

9.650,-

Kostnad/ m2

4.475,-

Kostnadene er medregnet fôrkasser og kraftfôrstasjoner, -silo og -skrue. Kostnadene er beregnet ut fra gjennomsnittspriser og erfaringstall og kan variere i ulike områder. Kostnadene er beregnet uten merverdiavgift.

Kostnadene er beregnet for å fjerne støpt dekke i eksisterende melkekufjøs og legge inn drenerende golv for sau. Det er beregnet lett oppussing av overflater.

Fôrtildeling

Grovfôr blir tildelt i islandske fôrhekker etter appetitt. Det er beregnet 2,8 dyr per eteplass i denne løsningen. Rundballer eller annet grovfôr fylles opp i fôrhekkene, og det holder i 2 til 3 dager før det må legges i nytt fôr.

Kraftfôr tildeles i elektroniske kraftfôrstasjoner som gir individuell tildeling av kraftfôr selv om dyrene går i større grupper.

Dyreflyt

Det er planlagt en drivgang rundt bingene som kan brukes til ulik massebehandling av flokken.

Lamming

Lammingsbinger kan legges inntil drivgang i bakkant av bingene for enkel fôrtildeling. En slik løsning forutsetter at det er et avlastingsareal tilgjengelig i tillegg til fôrsentral.

Det er tegnet inn et vaktrom, som gir mulighet for å oppholde seg i fjøset under lamminga.

Gjødsel og golv

Det er planlagt for drenerende golv med våtgjødsel. Våtgjødsel gir god utnytting av gjødselen og en rasjonell handtering.

Det er tegnet plastrister i denne løsningen, men andre typer underlag kan også brukes. Plastrister er et varmt og mykt underlag mot jur, spener og nyfødte lam. På en annen side gir plastrister dårligere klauvslitasje og kan være glattere sammenlignet med strekkmetall.

Strekkmetall er et alternativ som gir god klauvslitasje og er ikke glatt. På sin side kan strekkmetall være hardt mot jur, spener og nyfødte lam samtidig som det er et kaldere underlag. Et alternativ kan være å legge strekkmetall inntil fôrkassene og plastrister i bakkant.

Eksempel 9

Antall dyr

160 vfs

Klikk på bildet for full visning i pdf.

Areal/ dyr

0,96 m2

Dyr/ eteplass

2,67

Kostnad/ vfs

12.800,-

Kostnad/ m2

7.675,-

Kostnadene er beregnet ut fra gjennomsnittspriser og erfaringstall og kan variere i ulike områder. Kostnadene er beregnet uten merverdiavgift.

Bygget er en stor åpen hall som gir bygget en stor egenverdi med mange bruksområder dersom driften skulle ta slutt.

Fôrtildeling

Grovfôr blir tildelt i islandske fôrhekker etter appetitt. Det er beregnet 3 dyr per eteplass i denne løsningen. Rundballer eller annet grovfôr fylles opp i fôrhekkene, og det kan holde i 2 til 3 dager før det må legges i nytt fôr. Det er også mulig å lage en løsning med tradisjonelle fôrhekker.

Kraftfôr tildeles på utvendige fôrbrett. Det er mulig å dele opp i inntil 4 grupper for ulik fôring. Det er også mulig å lage en løsning med kraftfôrstasjoner som i eksempel 5 og 6.

Dyreflyt

Fôrbrett for kraftfôr kan brukes som drivganger for å flytte dyr.

Det kan lages rundgang for dyrene til ulik massebehandling. Rundgang gir en effektiv flytting av dyr.

Lamming

Lammingsbinger kan legges inntil midtre fôrbrett på begge sider i den midtre bingen som vist på plantegningen. Det gir en enkel fôrtildeling under lamming. En slik løsning forutsetter at det er et avlastingsareal tilgjengelig, men løsningen lar seg enkelt kombinere med utedrift som kan være en fordel i lamminga.

Det er planlagt å bygge et vaktrom i den ene endeveggen.

Golv og gjødsel

Det er planlagt for fast dekke og talle. 

Talle gir et mykt og lunt underlag og et godt miljø for dyr. På en annen side gir det lite slitasje av klauver og det gir en fast utgiftspost dersom det ikke er kornproduksjon på gården.

For å gi litt slitasje på klauvene er det planlagt en plattform med strekkmetall inntil den islandske fôrkassen. Dette gjør også at det ikke er nødvendig å regulere høyden på den islandske fôrhekken når tallen vokser.