Medlemsfordeler

Medlemsfordeler og ordninger for alle som er med i Norturas lønnsomme fellesskap.

Norturaeier

Markedsregulering

Den viktigste faktoren for bondens økonomi er god balanse mellom produksjon og salg. På kjøtt og egg er det Nortura som har fått tildelt den utøvende rollen som markedsregulator av myndighetene.

Det er en egen avdeling i Nortura, Totalmarked kjøtt og egg, som har ansvaret for å gjennomføre selve regulatoroppgavene.

Markeds- og produksjonsregulering skal sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel slik at bonden oppnår de priser som er forutsatt.

For gris avtales målpris i jordbruksavtalen, mens det er Nortura som fastsetter planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg.

Det er viktige grunner til at samvirket er gitt ansvaret for markedsreguleringen:

 • Oppgavene som ligger til markedsreguleringen løses best av en landsdekkende organisasjon med hånd om en stor del av førstehåndsutbudet.
 • Markedsregulering er en kontinuerlig oppgave som krever inngående kjennskap til og oversikt over produksjons- og markedsforhold.
 • Et bondeeid samvirke har sterke incitamenter til å utføre markedsreguleringen så kostnadseffektivt som mulig. Dette fordi produsentene selv står for gjennomføringen og har det økonomiske ansvaret for overproduksjon gjennom priser og omsetningsavgift.

Mottaksplikt

Som markedsregulator har Nortura plikt til å ta imot egg og husdyr til slakting over hele landet. Mottaksplikten skal sikre bonden avsetning for sin produksjon. Dette er et viktig landbrukspolitisk virkemiddel for å sikre husdyrproduksjon i hele landet.

Leveringsavtaler gir bedre betalt

LeveringsavtalerNortura tilbyr medlemmene flere typer avtaler med mulighet for pristillegg og spennende produksjoner.

Leveranseavtaler

Leveranseavtaler innebærer at Nortura kan justere slaktetidspunkt i forhold til etterspørsel og produksjonsbehov. Det gis tillegg i pris for avtaleslakt.

Spesialiteter

Nortura har spesialprodukter og merkevarer med egne varestrømmer. Råvarer til disse produktene må tilfredsstille krav som er fastsatt i egne avtaler. Produsenter med varestrømsavtaler får pristillegg for slaktedyr og egg.

Egen foredling

Medlemmer som driver foredling av egne produkter kan søke Nortura om å kjøpe tilbake egne slakt for bearbeiding og salg (nisjeavtale).

Retur og kjøp av slakt

Medlemmer kan ta hele eller halve slakt i retur til eget forbruk. Medlemmer kan også kjøpe hele og halve slakt. For storfe gjelder dette også kvarte slakt.

Min side

Fra nettsida medlem.nortura.no kan medlemmer logge seg på «Min side». Etter datainnbruddet desember 2021 ble Min side stengt ned. Fra august 2022 lanserer vi fortløpende nye løsninger i Min side. Midlertidige løsninger ble etablert fra januar 2021 for å kunne melde inn slakt og bestille/melde inn livdyr.

Kvalitetsproduksjon – forskning og avlsarbeid

Valg av dyremateriale kombinert med riktig fôring og gode produksjonsforhold legger grunnlaget for Norturas kvalitetsprodukter. Derfor er forskning og utvikling et prioritert område for Nortura. Her er avlsarbeid et hovedområde.

Nortura har nært samarbeid med forskningsmiljøer og avlsorganisasjoner for å utvikle produkter med topp kvalitet fra binge til bord.

Innsatsen gjør at Nortura og våre medlemmer nyter godt av noen av de største suksessene i det norske matmarkedet.

Startpakke for nye brukere

StartpakkeNortura har en egen startpakke for nye brukere og brukere som starter med ny produksjon. Tilbudet består blant annet av:

 • Tilpasset rådgiving og oppfølging i to år.
 • To prosent pristillegg i to av de fem første driftsårene (du velger selv hvilke)
 • Prioritet ved kjøp av avlsdyr
 • Refusjon av frakt og provisjoner

Vi satser på ungdommen

Derfor er Nortura en aktiv støttespiller og sponsor for både NBU og 4H. Begge er organisasjoner som har lang tradisjon for å drive viktig og aktivt organisasjonsarbeid i bygde-Norge, og som er en arena som de fleste av våre tillitsvalgte har fått sine første erfaringer som tillitsvalgte i ungdommen.

Det er også viktig for oss å pleie kontakten med landbruksskolene. Det gjør vi faglig gjennom Husdyrtreff og mer praktisk ved å invitere alle landbruksskoler på åpne dager på Norturas anlegg. I tillegg er vi med på en rekke arrangementer over hele landet for å komme i kontakt både med kommende og nye bønder.

Vi har også et tett samarbeid med våre søsterorganisasjoner i landbrukssamvirket og faglagene der vi arrangerer både faglige og sosiale samlinger for unge bønder.

Medlemskapitalkonto med god avkastning

Medlem i NorturaNortura tok i 2010 i bruk muligheten til å avsette deler av overskuddet til medlemskapitalkonti.

Hvert medlem har sin egen konto i Nortura hvor innskuddene blir satt inn. Størrelsen på innskuddene avhenger av samhandlingen med selskapet, det vil si verdien av kjøtt og egg som leveres i løpet av året.

Det er forutsatt å utbetale konkurransedyktig avkastning på kapitalen.

Årsmøtet vedtar hvor mye som skal settes av til medlemskapitalkonti, og hvor stor rente medlemmene skal få utbetalt på innestående kapital.

Avsetningen til medlemskapitalkontoen er en rullerende ordning over 7 år. Det vil si at det beløpet som ble satt inn på din medlemskapitalkonto i 2010 planlegges utbetalt i 2017 osv.

Renter av innestående kapital utbetales årlig i etterkant av hvert årsmøte.

Både utbetaling fra medlemskapitalkonto og renteavkastning forutsetter at selskapet går med tilstrekkelig overskudd.

Det er avsatt 70-80 millioner kroner til medlemskapital nesten hvert år siden ordningen startet.

Renten har vært tre prosent høyere enn for 5-års statsobligasjoner. Dette er en svært konkurransedyktig avkastning i forhold til vanlig sparing i bank.

Låneinnskuddskonto (sparing) med god rente 

 Som medlem i Nortura SA kan du opprette din egen låneinnskuddskonto. Dette er en spareordning for medlemmer hvor det tilbys gunstig rentesats.  Rentesatsen gjelder fra første krone. Det er per nå ingen bindingstid eller uttaksgebyr. 

Sikkerheten for innskuddet er basert på Nortura SA sin soliditet, og omfattes ikke av bankenes sikringsfond, som sikrer innskudd på inntil to millioner kroner.

Driftskreditt

Landbrukssamvirkets Oppgjørs- og driftskredittordning i landbruket gir samvirkebøndene gode betingelser på driftskreditt. Ordningen bygger på en avtale mellom samvirkeorganisasjonene og bankene, der samvirkebedriftene stiller garanti for 50 prosent av eventuelle tap på driftskreditten basert på pant i oppgjør for leveranser.

Faglig rådgiving

Nortura har dyktige rådgivere og tilbyr effektive rådgivingsverktøy for alle produksjoner. Rådgivingen omfatter både fôring, drift, økonomi, bygg og avl. Målet med rådgivingen er å bidra til best mulig økonomi for bonden og sikre Nortura gode råvarer.

Her er noen av våre tilbud:

GRIS

 • Optimalisering av drift
 • Driftsplanlegging og økonomisk styring
 • Rådgiving helse

STORFE

 • Rådgiving og driftsplanlegging på enkeltbruk
 • Storfekjøttkontrollen
 • Ungdyrkåring/ultralydmåling
 • Grupperådgiving

SMÅFE

 • Bygg, økonomi og driftsrådgivning på enkeltbruk
 • Sauekontrollen
 • Grupperådgiving

FJØRFE

 • Rådgiving med gjennomgang av driften for å oppnå bedre inntjening på enkeltbruk
 • Veterinærkompetanse med helseovervåking
 • Fjørfeskolen
 • Aktive fagringer

Aktivt medlemsarbeid

Nortura driver aktivt medlemsarbeid i hele landet.

 • Kretsmøter hvor du treffer både valgt og ansatt ledelse i selskapet
 • Fagmøter for alle dyreslag
 • Sosiale arrangementer

Samarbeid og spesialisering

Nortura bistår medlemmene med å få mer ut av produksjonen gjennom spesialisering og samarbeid med andre produsenter. Vi har blant annet lang erfaring med purkeringer, biffringer og lammeringer.

Purkeringer og biffringer

Purkeringer og biffringer er samarbeidsløsninger som innebærer spesialisering ved å skille mordyr og ungdyr.

I purkeringer er mordyra i navet og fraktes til satellittene før grising og framfôring til slakt. I biffringer utgjør mordyrbesetningene satellittene, mens oppfôringsenheten er navet.

Biffringer og purkeringer bygger på gjensidig samarbeid og forpliktelser. I praksis fungerer besetningene i en ring som én stor besetning med felles avlsmateriale og felles mål. Nortura bistår med planlegging, løsninger og kontrakter ved etablering av slike ringer.

Lammeringer

En lammering er et samarbeid om felles innmelding, samordnet inntransport og levering, prognoser og leveringsavtaler. Ringlederen godtgjøres av Nortura. Samlasting gjør at produsentene unngår stoppsatser og kan utnytte puljetilleggene bedre. Dette reduserer også kostnadene ved plukkslakting, slik at en kan oppnå flere stjernelam.

Lammeringer bidrar til mer rasjonell drift og at Nortura kan dekke etterspørselen i markedet på en bedre måte.

Livdyrformidling

LivdyrSom medlem i Nortura får du tilgang til vår godt utbygde livdyrformidling som dekker hele landet.

Vi legger stor vekt på en god livdyrformidling fordi:

 • Mange av Norturas medlemmer baserer en stor del av sin drift på kjøp og salg av liv- og fôringsdyr.
 • God kvalitet på innkjøpte livdyr er viktig for å oppnå avlsframgang i kjøpers besetning.
 • Livdyrformidlingen foregår på en helsemessig forsvarlig måte.
 • Prisene på livdyr skal være rettferdige for både selger og kjøper

Innmelding og medlemssenter

Medlemssenter

Nortura sitt medlemssenter tar seg av innmelding, planlegging av inntransport og avregning av slakt og livdyr.

Ansatte på medlemssenteret svarer også på andre spørsmål og formidler kontakt til Norturas rådgivere og tilførselsledere.

Innmelding

Innmelding av livdyr og slaktedyr av storfe, småfe og gris kan gjøres på Min side, eller på telefon til medlemssenter.

Når du trenger hjelp

Nødslakting

Nortura har døgnberedskap for nødslakting av storfe og avlsgris. Før bestilling av nødslakting, skal det foreligge veterinærattest. Nødslaktordningen er forbeholdt medlemmer.

Kadaverhenting

Nortura bistår også med rasjonell og trygg håndtering av kadaver gjennom datterselskapet Biosirk (tidl. Norsk Protein).

Nortura har egne nettsider for medlemmer:

medlem.nortura.no

Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon. Du kan også få markeds- prismeldinger for hvert dyreslag på SMS*. Eierbrev og nyhetsbrev sendes jevnlig ut på e-post til alle medlemmer såfremt vi har din e-postadresse i vårt register.

Alle våre medlemmer mottar Bondebladet, der Nortura har fast side med avregningspriser, nyheter om organisasjon, marked, fag og andre spørsmål.

*egen løsning på gamle Min side for prisvarsel er ikke tilgjengelig 

 

Bli medlem

For å melde deg inn som ny medlem i Nortura, ta kontakt medlemssenteret, eller du kan fylle ut innmeldingsskjema. Se våre vedtekter for informasjon om medlemskapet.

Innmeldingsskjema for nye medlemmer i Nortura SA