Innmelding og levering, retur, KSL

 

Innmelding av slaktedyr

Nortura Medlemssenter har fått nytt nummer – 955 18 400

Bakgrunnen for at vi får nytt nummer er at vi går over til et nytt digitalt og mer fremtidsbasert telefonsystem. Vi forventer også at det nye systemet blir mer stabilt i drift enn det vi har hatt til nå.

Innmeldingsfrister:
Min Side (web): Onsdag kl 06.00 uka før ønsket levering 
Telefon: Innen tirsdag kl 16.00 uka før ønsket levering 

Medlemmer av lammeringer skal melde inn til lammeringlederen som planlegger lassa. Vi oppfordrer alle lammeringlederne om å bruke Min side når de skal melde inn lass.

Dette er mest rasjonelt både for lammeringlederne og Medlemssenteret, og det reduserer risikoen for feil og misforståelser. Nortura har utviklet en del nye funksjoner på Min side som skal gjøre det enklere for lammeringlederne å holde oversikt over innmeldinger og lass.

Web-innmelding på – Min side

 


 

Sjekkliste ved innmelding og levering

Medlemmer/leverandører i lammering melder inn sine dyr til lammeringlederen, som tar dette videre til Medlemssenteret gjennom en kollektiv innmelding fra ringen. De som ikke er med i lammering, melder inn sine dyr på vanlig måte til Medlemssenteret via Min side eller tlf.

Ved innmelding oppgis:

 • Leverandørnummer
 • Antall lam
 • Antall sau
 • Ønsket leveringsuke
 • Eventuell samlasting og med hvem
 • Eventuell egentransport til slakteri
 • Om det er økologiske dyr, villsau, nisjedyr eller dyr i retur.
 • Signalmerker bestiller du fra Medlemssenteret eller hos lammeringlederen, unntatt for økologiske dyr der du bestiller merker hos Os Id
 • Andre beskjeder som er viktig for slakteri eller inntransport
 • Husk å melde fra om besetningen har restriksjoner pålagt av Mattilsynet

Ved levering:

 • Dyra må være samla og leveringsklare når dyretransportbilen ankommer
 • Dyra skal ha godkjente og lesbare øremerker, 1 elektronisk. Husk at du bare kan bruke årets merker på årets lam. Mister et dyr øremerket, så må du bestille erstatningsmerke. Dette er forskriftsbestemt og merkene blir også brukt ved kategorisering av dyr (om dyret er lam, ung sau eller sau) på slakteriet
 • Riktig antall dyr i forhold til innmeldte
 • Økologiske dyr, nisjedyr, villsau (ved blandingslass) og returdyr skal være signalmerket.
 • Dyra skal være tørre
 • Ulla bør være fri for merkemaling, flis, møkk og vegetabiler
 • Syke og skadde dyr skal ikke transporteres. Dyr som du er i tvil om er transportdyktige, bør settes til side og presenteres for sjåføren før opplasting.

 


 

Innmelding, merking og levering av Villsau (Gammelnorsk sau)

Det er viktig for slaktestatistikk, ROS-analysen og bruken av slaktedyra at villsau kan skilles fra annen sau. Når du melder inn villsau på telefon, så si fra at innmeldingen gjelder villsau. Ved innmelding på Min side, velger du avtaletype VILLSAU.

Levering av kun Villsau

Produsenter som leverer kun villsau på den enkelte levering, trenger da ikke å merke disse med signalmerker for villsau. Villsauen blir "identifisert" ut fra avtaletypen som blir registrert ved mottak på slakteriet.

Levering av blandingslass av villsau og sau av andre raser

Produsenter som leverer blandingslass av villsau og sau av andre raser, må merke villsauen med signalmerker. Da er det mulig å skille villsau og annen sau fra samme leverandør fra hverandre. Merkene må settes på av produsenten umiddelbart før levering. Ved innmelding må det opplyses om at det er villsau, og merker vil bli tilsendt i det antall som er innmeldt.

 


 

Felles rutiner for retur og nisje i Nortura

Før fjorårets sesong ble det innført felles rutiner for retur og nisje i hele Nortura. Målet er felles rutiner i hele Nortura, uansett hvor dyret leveres. Prisene skal være riktige både for den som bruker, og ikke bruker, nisje- og returordningene. 

Her er noen viktige punkter fra rutinebeskrivelsen:

Retur:

 • Retur skal være til egen husholdning. En kan derfor ta maks ca 300 kg returslakt i løpet av et år
 • Det er laget ett felles skjema for retur der du kan bestille ulik partering, andre tjenester og hva dette koster per kg. Skjemaet finner du i egen artikkel eller hos Medlemssenteret. Det skal fylles ut og sendes med dyretransporten ved levering
 • Husk å melde inn dyr du skal ha i retur på egen avtale, Retur. Dette er viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i vår varestrøm, og det blir enklere å planlegge mannskapsbehovet på returavdelingene våre
 • Returdyr skal signalmerkes før henting, bestill merker ved innmelding hos Medlemssenteret eller hos lammeringlederen
 • Pris for slakting av returdyr blir fakturert per stk
 • Ikke-medlemmer vil få et prispåslag på 50 % for andre tjenester enn slakting

Nisje:

 • Nisje er slakt som skal selges eller serveres utenfor egen husholdning
 • Krav til medlemskap og egen nisjeavtale med Nortura
 • Partering må avtales før innmelding (Nortura-anlegg eller annen skjærebedrift)
 • Nisjedyr skal meldes inn på egen avtale, Nisje. Dette er viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i vår varestrøm
 • Skjema for nisjeslakt finner du i egen artikkel eller hos Medlemssenteret. Skjemaet fylles ut i to eksemplar og sendes med dyretransporten ved levering
 • Nisjedyr skal signalmerkes før henting, bestill merker ved innmelding hos Medlemssenteret eller hos lammeringlederen
 • Du får en vanlig avregning og kjøper de aktuelle slaktene tilbake til engrospris levert på en av våre slakteriers rampe

Som vanlig oppfordrer vi til å ikke bestille retur av slakt i den mest hektiske slaktesesongen for lam.

 


 

Rutinar for retur av ullne skinn

Tal ullne skinn som blir teke i retur har auka mykje dei seinare åra. Det er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og sauebonden.

1. Kva dyr og periode vi tek ansvar for å ta returskinn

Vi tek av returskinn i perioden juni, juli, august, september og oktober. Utanom desse periodane tek vi ikkje ansvar for skinn som blir øydelagde i slakteprosessen. 

Vi tek ansvar for å ta returskinn av lam og vårklypt sau i normalt godt hold. Fylgjande type dyr tek vi returskinn av berre på produsentens eige ansvar:

 • Mohair og Kashmir geit/kje
 • Sau med heilårsull
 • Små lam og sau med feittgruppe 2- og lågare

Når Nortura tek ansvar for at jobben blir gjort, betyr det at eventuelle skader på skinn blir erstatta (sjå punkt 4). Når det blir gjort på produsentens eige ansvar, blir eventuelle skader ikkje erstatta.

2. Skjema for bestilling returskinn

Det skal brukast skjema "Returskjema skinn" når ein bestiller skinn i retur (søk på "returskinn" på Medlemsportalen, så finn du denne artikkelen. Her er det ei lenke du kan klikke på). Du kan også få skjema frå lammeringleiaren. Her skal du skrive på dersom du har ynskje om at skinnet skal sendast til eit spesielt garveri, elles blir skinnet sendt til det garveriet slakteriet har avtale med. Lever utfylt skjema med dyretransporten.

3. Merking av dyr ein skal ta returskinn av

Dyr ein skal ta returskinn av, skal merkast av produsenten før levering med signalmerker av plast. Lammeringleiar eller Medlemssenteret har returskinnmerker og sender ut etter behov. Returskinnmerka skal delast i to, og bli sett i med vanleg merketang.

4. Erstatning av skinn som blir skada

Når eit skinn blir skada, skal produsenten bli tilbydd eit erstatningskinn som kompensasjon.

5. Skinn som er merka med pelssaulaget sine signalmerker

Når dyr merka med pelssaulaget sitt signalmerke (orange) kjem til slakting, så må Donnia sin fylgjeseddel fylgje skinnet. 

Terje Bakken, terje.bakken@norilia.no, sms tlf. 95060928, Norilia Gol sender ut Pelssaulaget sine returmerker.

Vi oppfordrar til å ta returskinn berre i slaktesesongen juni-oktober. Ulla på vinter- og vårslakta sau er for stiv, ofte tova og difor ikkje egna til beredningsskinn. Det er difor bortkasta tid og pengar å ta returskinn i denne perioden.

 


 

99,8 % Oppslutning om Kvalitetssystem i Landbruket (KSL)

Kjøttbransjen ble fra 1. april 2018 enige om en ny avtale der bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med ”Nyt Norge”- merking. Kjøttbransjen ønsker at ”Nyt Norge”-merket både skal garantere at maten er norsk og produsert av bønder som kan dokumentere at de følger norske lover og regler. Dette skal styrke tilliten til norsk mat.

Logo KSLDe aller fleste varestrømmene til Nortura ender opp i et produkt som er merket med ”Nyt Norge”. De fleste industrikundene krever også at slaktene de kjøper kan brukes til ”Nyt Norge”-merkede produkt. Nortura var derfor helt avhengig av at mengden slakt uten KSL godkjenning ble redusert til et minimum. For å stimulere til dette, ble følgende tiltak innført:

 • Pristrekk for ikke KSL-godkjente slakt ble økt til 20% av avregningspris. For lam betyr dette i gjennomsnitt mellom 7 og 8 kroner i pristrekk. 20 % pristrekk er likt for alle slakterier i Norge. Trekket skal finansiere kostnader med å ha to varestrømmer.
 • Det ble heller ikke mulig å melde inn slakt på ”Min side” uten å ha aktivt KSL. Produsenter uten aktivt KSL må derfor melde inn slaktedyr via telefon til Medlemssenteret. Her blir bonden rådet å vente med å melde inn dyr til KSL er på plass.

Vi har hatt veldig god effekt av disse tiltakene. Andelen slakt fra gårder uten aktivt KSL er redusert fra 3 % i 2017 til 0,2 % i 2018. Det er derfor minimale menger med slakt som vi må finne alternativ avsetning for. Vi håper selvfølgelig at den gode trenden fortsetter dette året.

For å unngå pristrekk må du derfor sørge for å ha aktivt KSL før du melder inn dyr. Gå inn på www.matmerk.no og sjekk når egenrevisjonen går ut på dato. Skjer dette midt i slaktesesongen, så gjennomfør egenrevisjon så fort som mulig, så slipper du å tenke på dette i en travel høstdag.

Sørg for å lukke alle relevante avvik og meld fra om dette til KSL. Et relevant avvik er viktig for matsikkerheten og/eller dyrevelferden, derfor bør avvik følges opp samtidig som du unngår trekk. Trenger du hjelp til å gjennomføre egenrevisjon eller lukke avvik, kan du kontakte KSL Matmerk på tlf nr 24 14 83 00, eller ta kontakt med Nortura Medlemssenter på tlf nr 955 18 400.

 


 

Team småfe i Nortura

Team småfe i Nortura består av rådgjevarar med allsidig kunnskap om sau. Nokre av oss er kombinert storfe- og småferådgjevarar. Vi skal hjelpe småfebonden til eit best mogleg økonomisk resultat gjennom eit godt samarbeid med Nortura og betre drift på garden.

Her finn du meir informasjon om oss, fagtilbodet vårt og korleis vi kan hjelpe til å utvikle produksjonen din. Her finn du også eit fagbibliotek med tips og råd om korleis du kan bli ein betre sauebonde. Under ”Temahefte” har vi samla alle temahefta våre som handlar om det meste som det er viktig å ha kunnskap om når ein er sauebonde: fôring, inn- og utmarksbeite, helse, økonomi, klauvstell, lammetap og bygging av funksjonelle sauefjøs.

Under ”Beregningskalkulatorer” kan du laste ned desse reknearka:

 1. Slakteoppgjerskalkulatoren – med dette reknearket kan du rekne på det mest økonomiske slaktetidspunktet for lamma dine.
 2. Nortura Sauefôring- Med dette reknearket kan du lage ein plan for vinterfôring av sauen og sluttfôring av lam som ikkje er slaktemogne.

Før årets lammesesong vil Team småfe arrangere møter for å diskutere sau, marknad og fag. Sesongmøta er også ein viktig møteplass for gode sauekollegaer. Fylg med på møtekalenderen på Medlemsportalen. Team småfe skal vera eit av dei viktigaste verktøya for sauebonden i Nortura.

Visjonen for jobben vi gjer er: BEST PÅ SAU, SAMMEN MED OSS!

 


 

Kontaktinformasjon:

Fagutvalget for småfe

Team småfe i Nortura

Sjå også LAM 2020 i Tromsø

LAM 2020