Fagbibliotek for småfe - Helse

 • Innvortes parasittar hos sau

  (Revidert 05.12.16) Svært mange parasittar, eller snyltarar, kan finnast hos sau her i landet. Desse tilhøyrer ulike grupper, som har ulikt levevis og smittar sau på ulike måtar.

 • Mangelsjukdomar hos sau

  (03.10.16) Når det førekjem vantrivsel og dårleg produksjon hjå søyer og lam bør ein ha mangelsjukdomar i tankane. I dette temaheftet beskriv vi dei vanlegaste mangeltilstandane og korleis ein kan behandle og førebyggje desse. Til slutt har vi med litt om korleis ein best kan gje mineral- og vitamintilskot i praksis.

 • Klauvsjukdommer og klauvstell hos sau

  (Oppdatert 21.12.15) Brosjyren som er laget i samarbeid mellom Animalia – Helsetjenesten for sau og Nortura er revidert per desember 2015. Her finner du informasjon om klauvens oppbygging og vekst. Det er beskrevet hvordan man skjærer klauver og også hvordan man kan forebygge klauvsjukdommer.

 • Mindre lammetap

  (21.01.10, revidert 14.10.15) Dette temaheftet har som mål å gi kunnskap om hvordan en kan redusere lammetapet fra fødsel og til lamma slippes på sommerbeite. Om lag halvparten av det totale lammetapet skjer i denne perioden.

 • Ny kunnskap om rundorm hos sau – hva betyr dette for behandlingsrutinene?

  (06.02.14) Helt siden mennesker har holdt husdyr, har en også måttet ha med rundormene å gjøre. Da norsk jordbruk var preget av mange små bruk med få dyr, sett i forhold til dagens situasjon, utgjorde ikke rundormene noen stor trussel hverken for dyr eller dyreeier. Når sauebesetningene nå vokser seg større og når beitearealene kanskje ikke øker like mye, da kan rundormene bli et problem. Både for dyrene sin trivsel, men også for bondens økonomi.

 • Nedsatt følsomhet for parasittmidler hos småfe

  (22.06.11) Mattilsynets prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane føyer seg inn i andre forsøk som viser at også vi i Norge må være på vakt når det gjelder resistens eller nedsatt følsomhet for parasittmidler. Resistens er påvist i Sverige og Danmark, og saueland som Storbritannia har store utfordringer på området.

 • Daudfødde lam eit aukande problem, korleis kan vi snu trenden?

  (11.03.11) Kasting, dødfødte og svakfødte lam påfører sauebøndene store økonomiske tap. Ut i fra tall fra Sauekontrollen har vi regnet ut at antall dødfødte lam i hele landet er på ca 65.000 i året. Kalkulerer vi med at hvert lam gir oss et tap på 1300,- kr, påføres sauebøndene et årlig tap på over 84 millioner.