Jordbruksoppgjøret 2022 - Norturas innspill

(04.03.22) Nortura mener at årets jordbruksoppgjør må legge til rette for at forskjellen mellom bondeinntekt og alminnelig lønnsinntekt i samfunnet reduseres betydelig på kort sikt og tettes på lengre sikt. Økt og mer forutsigbar inntekt er avgjørende for å styrke næringen og derigjennom oppnå Stortingets landbrukspolitiske målsettinger. Samtidig må husdyrproduksjonene tilpasses endringer i produksjonskrav og forbrukertrender. Styrket importvern og nye virkemidler for å balansere markedet er en forutsetning for å lykke med å heve bondens inntekt.

Jordbruksoppgjøret 2022 - Norturas innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag.pdf

Kortsiktige tiltak over jordbruksavtalen drøftes i kapittel 1 og 2 i dette dokumentet. Dette er inntektspolitiske tiltak som i hovedsak innebærer overføringer over statsbudsjettet. Kapittel 3 drøfter tiltak for å sikre inntektsvekst på lang sikt. Her vektlegges styrking av konkurransekraften til husdyrproduksjonen som følge av endringer i forbrukerpreferanse, bærekraftkrav fra myndigheter, konkurranse fra import og substitutter.

Dette dokumentet er Norturas innspill til avtalepartene i jordbruksforhandlingene i 2022.