Resultatlønnen i Nortura

Eierbrev

(23.12.22) Kjære Norturaeier! Den siste tiden har det vært en diskusjon rundt den resultatbaserte lønnsmodellen til konsernledelsen.

Ordningen kom, som dere sikkert husker, etter et initiativ fra konsernstyret. Vi ønsket et resultatbasert lønnssystem for å holde de faste kostnadene nede samtidig med at selskapet opprettholdt rekrutteringsevnen i arbeidsmarkedet. Modellen fungerer slik at den ikke gir noen utbetaling av resultatlønn i dårlige tider, men en utbetaling for levert resultat i gode tider. Forutsetningen var at eierne skulle få sitt først, mens lederne skulle få utbetalt resultatlønn dersom kollektive og individuelle mål ble innfridd.

I går ettermiddag tok Anne Marit et initiativ for å avvikle ordningen. Hun ba selv om å tre ut av ordningen, og informerte styreleder om at hun samtidig hadde besluttet å avvikle ordningen for konserndirektørene i selskapet.

Det ble derfor avholdt et ekstra møte i konsernstyret for å behandle saken. Konsernstyret ga sin enstemmige tilslutning og berømmet samtidig Anne Marit for initiativet for å etablere ro rundt det som har blitt en vanskelig sak for selskapet.

Mange har engasjert seg i denne saken. Resultatlønnen har skapt uro blant eiere og ansatte.

Forutsetningene rundt Nortura har endret seg dramatisk det siste året. Prisene har skutt i været og vi har levert et svakt resultat for andre tertial. Som vi har snakket om tidligere, har vi igangsatt et arbeid for å etablere et spareprogram på kort og lang sikt slik at vi får lønnsomheten tilbake i selskapet. For å klare å gjennomføre de nødvendige tiltakene må vi få fokus på det som skal gjøres.

En god ordning må fungere til beste for selskapet. Samtidig må den ha legitimitet og oppslutning blant eiere og ansatte. Etter å ha vært i dialog med ansatte og eiere den siste tiden er det vår vurdering at resultatlønnsordningen ikke har oppslutning og må avvikles både for konsernsjef og den øvrige konsernledelsen i Nortura.

Vi håper at dette er til beste for selskapet både nå og i en krevende tid fremover.

Med dette ønsker vi dere en riktig god jul og et godt nytt år.
 
Hilsen
Trine og Anne Marit