Lammesesongen 2019 – infohefte

Salgsvekst også i 2018

(Sist oppdatert 18.07.19) Sesongen 2018 fikk en brå start på grunn av tørke, og at mange som har sau på innmarksbeite ønsket å slakte lam tidlig. Ved utgangen av august hadde vi slakta over 13 000 flere lam enn vi gjorde i 2017. Til tross for krevende produksjonsforhold, greide likevel sauebonden i Nortura å levere lam med god slaktekvalitet.

Foto: Kari Mørkve Jordalen

Mot slutten av august lå middel slaktevekt på litt under 20 kg, og stjernelam-andelen var godt over 80%.

Utmarksbeite-lamma hadde også fin kvalitet. Mange erfarne sauebønder sier at utmarksbeita produserer godt når sommeren er tørr og varm. Dette slo til dette året også. Nortura fikk store tilførsler av fine slaktemodne lam tidlig i sesongen, og Stjernelam-andelen lå på 87% ved utgangen av september. Når vi oppsummerer lammeslaktinga fra juli og ut året, så slakta Nortura omtrent samme mengde lam som i 2017. Middel slaktevekt gikk opp med 0,5 kg til 18,7 kg, og Stjernelam-andelen økte med 2% til 79,1 %.

Nortura-sauebonden responderte som vanlig godt på signala i prisprognosen, slik at det var nok kvalitets-lam til både til egen industri og eksterne industrikunder gjennom hele lammesesongen. Tusen takk for det!

I forrige Lammesesongblad oppsummerte vi 2017 med en salgsvekst på 10 %. Det er gledelig å melde at vi greide å holde på denne salgsveksten og vel så det i 2018. Utfordringen er at det skjer en vridning i salget fra skåret vare og foredla produkt i Nortura, til helt slakt til industrikunder. Vi ser også en vridning fra ferske slakt solgt i sesongen, til frosne slakt som selges ut fra reguleringslageret med rabattert pris.

Det jobbes derfor målbevisst for å ta igjen og øke markedsandelene i sluttmarkedet. Dette er mest lønnsomt for Nortura og dermed bonden. Les mer om salgsplanene vi har både i storkjøkken- og dagligvaremarkedet i årets lammesesonghefte. I tillegg skal vi betjene industrikundene på en best mulig måte. For å greie det, har vi følgende ønsker til Nortura-sauebonden:

Tilførselskurve omtrent som fjor
Årets priskurve skal stimulere til levering omtrent som i fjor. Vi fikk inn 320 000 lam fra slutten av august og ut september. Dette var ca 20 000 flere enn i 2017, og nok til å betjene alle kunder i den mest hektiske ferskvaresesongen.

Høg andel Stjernelam
Kvalitetskrava for å oppnå Stjernelam-tillegget, samsvarer godt med råvarekrava for å lage gode, lønnsomme produkt av lam. Vi ønsker oss derfor fine, slaktemodne lam med over 15,1 kg slaktevekt.

Aktivt KSL
Sørg for at du har aktivt KSL før du melder inn dyr. Da unngår du stort pristrekk, og Nortura kan bruke all råvare i ”Nyt Norge”-merka produkt. Mange industrikunder merker også produktene sine med ”Nyt Norge” og bestiller kun slakt fra gårder med aktivt KSL.

Mange melder om god tilvekst på vårbeite. Vi krysser fingrene for at dette fortsetter på sommerbeite. 86 % av alle norske sauer og lam slippes på utmarksbeite. Vi er derfor avhengig av at en stor andel av utmarksbeitebrukerne starter sanking og plukkslakting fra slutten av august/starten av september. Da har vi mulighet for å bli med når toget går for de store salgskampanjene på lam utover i september. Når det er sagt, er det gledelig å melde at Hverdagslamproduktserien selger godt. Vi har hittil i år en samla vekst på 25 %, og råvarer fra ca 500 lam går ut som Hverdagslam hver uke. Dette er et godt supplement til det viktige sesongsalget.

Nytt datadriftssystem i Nortura og nye krav til kjøre- og hviletid for sjåfører er to store omlegginger vi skal forholde oss til i årets slaktesesong. Vi skal gjøre vårt beste for at du skal merke minst mulig til dette, slik at vi kan oppsummere sesongen med godt salg og fornøyde sauebønder!

Da står det igjen å ønske hverandre lykke til med Lammesesongen 2019!

Roy Albertsen
Regionssjef Midt-Norge
Fagansvar for småfe i Nortura
Finn Avdem
Fagsjef småfe i Nortura

 

» Informasjonsheftet – Lammesesongen 2019, pdf.

Informasjonsheftet "Lammesesongen 2019" og det meste av innholdet i heftet finner du i kategoriene under Lammesesongen. Informasjonsheftet trykkes opp kun i et begrenset antall som du kan få ved henvendelse til Medlemssenteret, vi anbefaler at du leser det på nett - eventuelt du kan printe ut for eget bruk.

Feil i 2018-prisen i den trykte utgaven av årets lammesesonghefte: 
I 2018 ble den virkelige prisen noe lavere enn den var satt opp i prisprognosen i fjorårets Lammesesonghefte på grunn av vedtak om økt omsetningsavgift etter at heftet var trykt. Ved en beklagelig glipp, er det den opprinnelige prisprognosen for 2018 som kom inn også i den trykte utgaven av årets sesonghefte. 2018-prisen er derfor for høy i forhold til det som lammeprisen virkelig ble. Dette er rettet opp i PDF-utgaven du finner her, og i artikkelen med tilsvarende info.