Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 2022

(06.07.22) Fra 2015 og flere år framover var det overskudd av sau og lam i markedet, noe som førte til oppbygging av slakt på reguleringslager. Redusert engrospris og eksport av sau har økt salget. I tillegg har saueprodusentene lyttet til markedsregulators oppfordring om å ikke øke produksjonen.

Foto:Kari Mørkve Jordalen

Markedet og lagersituasjonen

Produkt serien Hverdagslam har også bidratt til å økelammesalget utenfor sesongene.  Sammen med pandemienbidro denne satsingen på produktutvikling og markedsaktiviteter til  salgsvekst for produkter av både sau og lam.

Produksjonen av sau og lam er redusert fra toppårene 2017 og 2018 og er nå på et nivå som  gir grunnlag for et velfungerende marked framover. Lammene som ble fryst inn i  slaktesesongen 2021, litt over 700 tonn til sammen, ble raskt omsatt.

Normal grensehandel og reiseaktivitet gjør at en forventer nedgang i lammesalget  sammenlignet med det godesalget i 2021. Tilførselen av lam prognoseres å bli tilnærmet uendret i forhold til 2021. Etter at WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 400 tonn er tatt inn, prognoseres et lite reguleringslager av lam på om lag 400 tonn ved utgangen av året.

Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn forventeså benyttes på sau. En forventer at produksjonen av saugår ned med omlag 4 prosent sammenlignet med 2021.

Bakgrunnen for det er at det var uvanlig høy saueslakting i 2021. Engrossalget forventes å reduseres med 7 prosent av grunner nevnt over. Dette gir et lite forventet reguleringslager av sau på 200 tonn ved årets slutt. Så småreguleringslager kan fort bli solgt før nyttår dersom enforventer videre prisvekst etter nyttår.

Prisforventninger til årets sesong

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisen på lam for 2. halvår 2022 med 5,00 kr/kg sammenlignet med 1. halvår 2022. Sammenlignet med høsten 2021 er det en økning på 9,10 kr/kg, opp 11,1 prosent. Som figuren lengre ned viser, vil avregningsprisen for lam ligge godt over fjoråret gjennom hele sesongen.

Engrosprisen for sau har økt med 7,50 kr/kg sammenlignet med sesongen i fjor. Omsetningsavgiften er 40 øre lavere per kg enn i fjorårets sesong.

Vi ønsker mest lam når etterspørselen er størst

Prisløypa for lam legges opp med tanke på å få en tilførselskurve som gjør at det blir minst mulig skyving i slaktesesongen. Samtidig er målet å ha tilstrekkelig med lam til å dekke etterspørselen gjennom hele sesongen og fryse inn minst mulig.

Butikkjedene ønsker å komme i gang med sine landsdekkende kampanjer på lam fra midten av september, og legger opp sine planer etter det. Det innebærer at vi må legge opp til en prisløype som stimulerer til at en del tar jobben og kostnadene med å sanke sau og plukkslakte lam så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene.

De siste par årene har dette fungert godt. Vi har vært leveransedyktige gjennom hele sesongen. Dette har heller ikke gått på bekostning av slaktekvaliteten, den har vært god. Starten av prisløypa er derfor lagt opp med tilnærmet samme form som i de foregående årene, men som i fjor, er differansen mellom høyeste og laveste punkt på prisløypa litt mindre enn tidligere. Dermed stimuleres det fortsatt til tidlig levering, samtidig som produsenter i områder med litt senere slakting får en forholdvis høyere pris.

Kjedene har også vært med på å ha salgstrykk lenger utover sesongen. Dette bidrar også til at prisløypa kan flates ut enda noe mer enn i fjor. Avregningsprisen til lammeprodusenten består av flere element; engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og sesongtillegg. Det er summen av endringene i alle disse som danner prisløypa gjennom sesongen.

Prognosen for endring av avregningspris, grunntilskudd og sesongtillegg, sammenlignet med foregående uke i høst ser slik ut:

Uke Dato Prisendring
27 04.07.2022 kr 0,20
31 01.08.2022 kr 4,60
34 22.08.2022 - kr 0,50
35 29.08.2022 - kr 1,00
36 05.09.2022 - kr 1,80
37 12.09.2022 - kr 2,30
38 19.09.2022 - kr 1,20
39 26.09.2022 - kr 1,00*
40 03.10.2022 - kr 0,50

Figuren under viser prisprognosen for sesongen 2022 sammenlignet med i fjor. Den største forskjellen er at prisnedgangene i slutten av september er litt mindre enn i fjor. Det gir en noe flatere priskurve.

*oppdatert ihht info 13.09.22 (kurven under er ikke oppdatert ihht endringen, dvs prisen vil være kr. 0,50 høyere enn kurven viser fra og med uke 39).

Når det gjelder prisnivå i 2022, tas det forbehold omendringer i slaktekostnader, innmat- og skinnverdier, m.m.som vi ikke er kjent på det tidspunktet dette skrives.

Prisprognose lam

Konsentrert saueslakting før og etter den travleste lammesesongen er mest rasjonelt

For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, ønsker vi å styre saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting. Det er viktig at slakteriene bruker kapasiteten på å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen. Derfor legger vi opp til en prisløype som stimulerer til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene er slakte- og skjærekapasiteten for sau god, fordi det fremdeles er sesongarbeidskraft på slakteriene. Dermed kan en også utnytte råstoffet bedre.

Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere til slakting i femukersperioden før uke 36 og i de fire ukene som starter med uke 42. Det er variasjon i engrospris, grunntilskudd og effektivitetstillegg som former prisløypa. På enkelte slakteri kan det være ledig slaktekapasitet i uke 41, uka før siste periode med effektivitetstillegg. Meld derfor gjerne inn sau i uke 40 med ønsket slakteuke i uke 42. Vi har da mulighet til å trekke fram sau til uke 41 dersom det blir ledig slaktekapasitet. Bonden vil få prisen som blir i uke 42.

Prisprognose sau