Norturas første dyrebil på biogass

(06.09.21) Klimavennlig biogass fra husdyrgjødsel, matavfall og slam fra renseanlegg setter fart på Norturas nye dyrebil. Bilen har gitt positive erfaringer så langt.

Sjåfør på bilen Bjørnar Roth og Erling Vaula i Agro Transport. Foto: Nortura

Satsingen er i første omgang et pilotprosjekt i Rogaland.

– De første erfaringene viser at vi har flere positive effekter, og faktisk flere enn vi forventet å finne. Det er lavere fylltid på drivstoff enn vi trodde, 15 minutter mot 30 min, og det holder å fylle mot enden av dagen. Samtidig kan vi holde en normal kjørelengde pr dag. Bilen har den største motoren som går på biogass. Det er stort sett kjøring på Jæren, og her er det få bratte bakker som gir utfordringer i forhold til fart, forteller Erling Vaula, daglig leder i Agro Transport.

Bilen benytter i dag en fyllstasjon for biogass på Forus i Stavanger-området.

Bilen ble satt i drift første uken i juni, og har per 10. august 2021 kjørt i underkant av 10.000 km.

Dette er første gang Nortura benytter biogass på dyretransport.

Klimavennlig transport

Som et ledd i nå klimamålene og legge til rette for et bærekraftig landbruk har Nortura satt seg som mål å redusere utslipp fra transport med 80 % innen 2030. Dyrebilene, som hittil har gått på diesel, skal fremover testes ut på biogass, og vurderes sammen med annet drivstoff som f.eks hydrogen eller elektrisk.

– Ved å ta i bruk biogass fra gjødsel i vår transport og fabrikkdrift oppnår vi klimagevinster på flere områder i verdikjeden, noe som igjen bidrar til lavere klimaavtrykk på våre produkter – som er et stadig økende krav fra forbrukere og kunder, sier Erik Høeg, konserndirektør Vekst Nortura.

En annen viktig del av arbeidet for å nå målet om kutt i utslipp er å optimalisere transportplanlegging og logistikk, slik at man unngår unødvendig turer eller turer med for mye dårlig utnyttet kapasitet. Dette skal testes ut i et eget prosjekt.

Samler erfaringer i pilot

Nortura har tatt initiativ til prosjektet, sammen med transportselskapet Agro Transport, der Nortura er deleier. Lastebilen (påbygget) er produsert i Norge ved Hillevåg Mekaniske Verksted.

– Gjennom pilotprosjektet testes både bilen og drivstoffet. Det skal høstes erfaringer i forhold til rekkevidde, fyllmuligheter for biogass, vedlikehold, type og varighet på bil, driftskostnader og alle detaljer rundt hva det vil si å drive dyretransport drevet på biogass, forteller Einar Risnes, som er leder for forretningsutvikling og digitalisering i Nortura.

Norturas biogass satsing

Biogassen som benyttes på bilen produseres av IVAR på Nord-Jæren og lages i hovedsak av slam fra renseanlegg, husdyrgjødsel og matavfall.

– Biogassen vi bruker er klimanøytral. Det er krav til dokumentasjon på blandingsforhold og gassen skal være lik i hele Norge, forteller Magnar Bolme, produktsjef biogass ved Lyse AS.

Biogass er en klimasmart energiform, som bidrar til reduserte utslipp. Biogassproduksjon og -bruk påvirker norske klimagassutslipp positivt på flere måter. Blant annet vil bruk av biogass erstatte fossile energibærere og reduserer dermed CO2-utslipp. Bruk av husdyrgjødsel i biogassproduksjonen kan redusere lagringstiden for husdyrgjødsel og dermed utslipp av metan- og lystgass knyttet til lagringen.

Nortura ble medlem av Biogass Norge i 2020, som et ledd i samvirkets satsing på bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Medlemskapet er et stort skritt i retning mot en sirkulær økonomi.

– Nortura er, sammen med Tine, Greve Biogass og Air Liquid Skagerak, med i et prosjekt på Jæren. Prosjektet går ut på å bygge et anlegg som skal utnytte husdyrgjødsel fra Nortura-produsenter som hovedråstoff ressursgjenvinning og produksjon av biogass, sier Ane-Guro Danielsen, prosjektleder strategisk innovasjon i Nortura.

Biogass Norge er en interesseorganisasjon for bedrifter og organisasjoner som jobber med å utvikle markedet for biogass.

Relatert informasjon (ekstern)