Norturas innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag

(17.02.21) Nortura mener at inntektene til jordbruket er for lave sammenliknet med andre grupper i samfunnet. For at vi skal lykkes med en høy norsk matproduksjon basert på norske ressurser må det være lønnsomt å drive landbruk i hele landet. Nortura skal sørge for at bønder får inntekter fra markedet, men hensynet til markedsbalansen og importvernet begrenser mulighetsrommet slik at pris alene ikke er tilstrekkelig for å sikre god nok lønnsomhet.

I år ønsker Nortura at følgende områder prioriteres inn mot jordbruksoppgjøret:

Løfte økonomien for ammeku og sau

  • Det er i dag stor forskjell i lønnsomheten mellom produksjonene i landbruket. Nortura ønsker at avtalepartene bidrar til å løfte inntektene i jordbruket og særlig for de produksjonene som i dag viser svak utvikling i lønnsomhet. Dette gjelder særlig ammeku og sau.

Utjevning av fraktkostnader for slaktedyr og egg

  • Et viktig premiss for ordningen er at det er tilstrekkelig kompensasjon for frakt, da dette indirekte eller direkte påvirker slakterienes mulighet til å jevne ut prisene mellom produsenter. Økt tilskudd til frakt bidrar i stor grad til økt lønnsomhet for alle husdyrprodusenter fordi det reduserer fraktkostnadene likt for alle. En fraktordning for fjørfekjøtt bør etableres for å hindre at all produksjon i Norge konsentreres i nærheten til slakteriet.

Mer detaljert soneinndeling for AK-tilskuddet

  • Nortura mener at dagens soneinndeling i for liten grad fanger opp forskjeller i de faktiske dyrkingsforholdene. Med en mer detaljert soneinndeling for arealtilskuddet vil dette kunne bli mer treffsikkert for å kompensere for eventuelle driftsulemper. Arealtilskuddet må i tillegg tilpasses til et nivå som bidrar til at netto grovfôrkostnad blir utjevnet mellom regioner og som sikrer at areal ikke går ut av drift. Nortura mener at det finnes teknologi og datagrunnlag som gjør det mulig å få en bedre tilpassing av sonene for arealtilskudd.

Anbefalingene bygger på markedsutviklingen de siste 12 månedene, vår vurdering av fremtidig etterspørsel og Totalmarkeds seneste prognoser (januar 2021). 

Anbefalingene er utarbeidet av administrasjonen og tillitsvalgte og er enstemmig vedtatt i Norturas konsernstyre den 20. januar 2021.

Norturas innspill til jordbruksoppgjøret 2021.pdf, 947 kb