Prognosen 2021 – per januar: Forventer høyt innenlandsk salg av kjøtt inn i sommeren

(20.01.21) Vi har i den reviderte prognosen lagt til grunn at redusert grensehandel og reiserestriksjoner vil vedvare også etter vinteren og inn i sommeren. Sammenlignet med prognosen fra november er derfor salget av kjøtt oppjustert i 2. tertial 2021.

Salgsprognosen er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne. Det stimuleres til produksjon av tyngre gris og det forventes at vektene på slaktegris fortsatt vil øke. Import er en fleksibel løsning i korte perioder når uforutsette hendelser oppstår for å forhindre overproduksjon på et senere tidspunkt.

Prognose 2021 – per januar 2021

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Reg-lager
1.1.21*

Storfe/kalv

85 300

100

9 000

100 500

96

- 6 100

0

Lam

19 300

99

806

19 900

96

200

1 880

Sau

4 900

103

 

4 900

103

0

0

Gris

130 900

100

1 750

136 000

98

- 3 400

0

Egg

66 300

101

500

65 900

100

900

428


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2021.

Gris
For 2021 viser prognosen et markedsunderskudd på vel 2 000 tonn i 1. tertial. For året 2021 ventes en samlet underdekning medregnet importkvoter på om lag 3 400 tonn. Dette forutsetter en normalisering i samfunnet i løpet av sommerhalvåret.

– Produsentene har respondert på stimulering til økte slaktegrisvekter. Vektene ligger om lag 4 kg høyere ved inngangen til 2021 enn for ett år siden, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg.

Antall griser til slakt prognoseres å gå noe ned, men høyere slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å bli om lag uendret fra 2020. Salget året 2021 under ett prognoseres å gå ned med et par prosent fra et høyt salg i 2020. Det forutsattes at importkvotene for fersk helslakt og ribbe tas inn. Resten av underdekningen vil måtte dekkes av import til nedsatt toll.   

Storfe
Produksjonen ventes å øke med 0,5 prosent i 2021, selv om det ventes relativt lite kuslakting på grunn av et fortsatt høyt melkebehov. Salget av helslakt for året som helhet ventes i likhet med gris å gå noe tilbake forutsatt en gradvis normalisering i samfunnet fra sommeren av. Det prognoseres et importbehov på vel 6 000 tonn storfekjøtt i 2021 utover importkvotene.

Underdekningen nå i starten på året dekkes opp av noe importkvoter. Normalt ville vi hatt storfe på reguleringslager ved inngangen til året, men på grunn av den spesielle situasjonen er lagrene tomme.

– Det er usikkerhet knyttet til salget framover, men vi forventer ikke noen økning i forbruket av storfe per innbygger de nærmeste årene, sier Sørensen.

Antall ammekyr økte med 27 000 fra 2015 til 1. oktober 2020. Økningen i ammekutallet har mer enn oppveid nedgangen i antall melkekyr i samme periode på om lag 11 000. Det forventes en fortsatt vekst i mordyrtallet i 2021. Det er interesse for å øke ammekutallet i eksisterende ammekubesetninger og blant melkeprodusentene, og det er innvilgede prosjekter under oppføring som ikke har kommet i full produksjon enda. Framtidig melkebehov påvirker også tilførslene av storfekjøtt. I sum gjør dette det vanskelig å tallfeste behovet, men vi ser at det kan være rom for en forsiktig økning i antall ammekyr i Norge.  

Lam
For 2021 viser prognosen en liten overdekning på 200 tonn for lam. Den prognoserte overdekningen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn og kvoten på 600 tonn fra Island.

Reguleringslageret av lam ble etter et godt salg i 2020 redusert med 1 000 tonn i løpet av året til 1.880 tonn ved inngangen til 2021. Det ventes at dette er tilstrekkelig til å dekke behovet til lammene kommer fra beite til høsten. Tilførslene prognoseres å bli om lag uendret fra 2020. Det var bra trykk på lammesalget i handelen sist høst og sesongen var noe forlenget fra året før. Vi håper på det også i 2021.

Bestanden av sau og lam er beregnet å være om lag som for ett år siden. Skal vi oppnå og holde balanse i markedet for sau og lam er det ikke rom for økt bestand og produksjon i årene framover, sier Sørensen.            

Egg
Prognosen viser et overskudd på 900 tonn egg i 2021. Dette er noe lavere enn sist prognosert og skyldes lavere prognoserte tilførsler. Tilførslene prognoseres å øke med 1 prosent før førtidsslakting. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 0,5 prosent fra 2020.

– Det prognoserte overskuddet i 2021 kan håndteres med førtidsslakting. Vi gjentar at det ikke er rom for flere produsenter og økt produksjon i eggsektoren, sier Sørensen.

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg

LOGO