Prognosen 2021 – per juni: Små endringer i prognosen, litt lavere innenlandsk salg av kjøtt

(23.06.21) Vi har i den reviderte prognosen lagt til grunn noe redusert grensehandel og reisevirksomhet igjennom sommeren. Økningen i salget hittil i år av storfe- og svinekjøtt er dekket opp med import, og det ventes å være tilfelle også framover.

Salgsprognosen ut 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av hvor raskt samfunnet vender tilbake til mer normale tilstander. Slaktevektene på gris ventes å holde seg på et relativt høyt nivå, og det forventes også tyngre storfeslakt framover.

Prognose 2021 - per juni 2021

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Reg.lager
1.1.21

Storfe/kalv

85 400

101

9 000

103 500

99

- 9 000

0

Lam

19 300

99

706

20 600

99

- 500

1 880

Sau

4 900

104

100

5 100

107

- 100

0

Gris

132 600

101

1 750

140 000

100

- 5 700

0

Egg

65 900

100

550

66 400

101

100

428

Gris

Prognosen viser nå et markedsunderskudd på 1 800 tonn for hele 2. tertial 2021, noe mindre underdekning enn sist prognosert. For året 2021 sett under ett viser prognosen et markedsunderskudd på 5 700 tonn. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe forutsettes tatt inn. Underskuddet utover dette er hittil i år dekket opp av import til nedsatt toll. Dette forutsettes at dette vil være tilfelle også framover.

Slaktegrisvektene ligger nå 3,5 kg høyere enn i 1. halvår 2020, og det forventes at de holder seg på samme nivå i hele 2021. Økte slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å øke med om lag 1 prosent fra 2020, selv om antall griser til slakt prognoseres å gå noe ned. Med den store økningen i salget hittil i år forventes salget året 2021 under ett å bli om lag som i 2020.

Den svært gode effektivitetsutviklingen hos norske purker fortsetter. Det er også mindre nedgang i bedekningene, og de siste tallene tyder på en stabilisering av bedekningene som gir slaktegris inn i 2022. Når samfunnet normaliseres og hvis grensehandelen vender tilbake til nivået før pandemien vil det være tilnærmet tilstrekkelig norskprodusert svinekjøtt til å dekke markedet i Norge. Prognosen viser noe lageroppbygging i 1. tertial 2022.     

Storfe

Behov for flere melkekyr til å dekke et økt melkebehov har redusert tilførslene av kyr til slakt. Mindre tilgang av norskprodusert storfekjøtt under pandemien har medført et ytterligere importbehov for å dekke det økte innenlandske salget. Flere kalver fra melkeproduksjon og senere utslakting av et økt mordyrtall vil imidlertid bedre tilgangen på norskprodusert storfekjøtt når samfunnet normaliseres.

Produksjonen ventes fortsatt å øke med om lag 1 prosent i 2021, selv om det ventes relativt lite kuslakting. En større andel av dyrene forventes å framfôres til tyngre slakt. Det prognoseres noe importbehov utover kvotene fram til høsten. Forutsatt gradvis mer normale tilstander i samfunnet etter sommeren er underdekningen prognosert til 9 000 tonn for året, forutsatt at alle importkvotene blir tatt inn. Salget av helslakt ventes å gå litt tilbake fra 2020 året sett under ett.

Det har vært en økning i mordyrtallet de siste 5 årene. Økningen i ammekutallet har mer enn oppveid nedgangen i antall melkekyr. Antall ammekyr økte med vel 6 000 ved telledato 1. mars 2021, og det forventes en fortsatt vekst i mordyrtallet i 2021. Framtidig melkebehov og antall kalver fra melkesektoren påvirker tilførslene av storfekjøtt. 

Lam

For 2021 totalt viser prognosen fortsatt en underdekning på 500 tonn for lam, etter at WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på om lag 500 tonn er tatt inn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, er benyttet på sauekjøtt. Dette innebærer for lam et prognosert reguleringslager ved utgangen av året på om lag 1 400 tonn. Det forventes godt salg av lam i sesong også i 2021.

Tilførslene prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 2020. Bestanden av søyer er på samme nivå som for ett år siden, og det forventes om lag uendret antall lam på beite. Tiltakene i samfunnet har bidratt til å tømme lagrene også av lam. Lagre ved inngangen til året har sammen med kvoteimport dekket opp underdekningen hittil i år.  

Etter år med overdekning er markedet for sau og lam i bra balanse. Det er samlet sett ikke rom for økt norsk produksjon i årene framover. Flere søyer til vinteren vil først gi lam til slakt høsten 2022, og kan med en normalisering i samfunnet medføre en overdekning i sau- og lammemarkedet igjen.     

Egg

Prognosen viser et overskudd før tiltak på 300 tonn egg i 2021 som helhet. Om lag 150 tonn av overskuddet i sommermånedene er avtalt tatt ut gjennom uttak av verpehøner før normal utrangeringsalder. Det ble tatt 779 tonn gjennom ordningen i 2020.

Korrigert for differansen med uttak av egg gjennom førtidsslakting er tilførslene prognosert å bli om lag uendret i 2021. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 1,4 prosent fra 2020.

Godt salg som følge av tiltakene i samfunnet gjør at eggmarkedet ser bedre ut enn de aller første prognosene for 2021 viste. Markedet er i tilnærmet balanse. Det periodevise overskuddet håndteres med førtidsslakting. Det er ikke behov for økt produksjon av egg i landet. Marginene opp til en uønsket overdekning er små. 

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg

LOGO