Fagbibliotek for småfe - Drift

 • Elektronisk merking av småfe (RFID)

  Landbruks- og Matdepartementet (LMD) vedtok i 2007 å innføre et frivillig elektronisk merkesystem (RFID) for småfe fra 2008. Fra 1. januar 2011 vedtok samme departement/Mattilsynet krav om elektronisk merking av sau over 12. mnd. som er født etter 31. oktober 2010. Nortura fortsetter å gi pristillegg for kjøp av elektroniske merke til sau og lam.

 • Tips for å vurdere slaktetidspunkt på lam

  (16.09.20) Utgangspunktet for ein vellykka lammesesong, er kvalitetslam til rett tid. Prisløypa er laga slik at det skal løne seg å sanke og levere slaktemogne lam frå månadsskiftet august/september. Da har vi produkt av lam klar i butikk til salssesongen startar for alvor i kjedene frå midten av september. Dersom lamma ikkje er slaktemogne, vil det alltid lønne seg å sluttfôre dei til kvalitetslam.

 • Felles rutinar for retur av ullne skinn

  (Oppdatert 01.09.20) Tal ullne skinn som blir teke i retur har auka dei seinare åra. Det er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og sauebonden.

 • Prøv italiensk raigras i år!

  (Sist oppdatert 01.06.17) Ettersom raigraset under våre forhold oftast blir dyrka som eittårig vekst, kan ein la dyra beite på raigraset så lenge dei er ute. Ei undersøking gjennomført av Nibio på oppdrag frå Nortura viser at når lamma får beite på italiensk raigras i tillegg til hå kan ein oppnå høgare tilvekst og betre slaktekvalitet, sjølv når vilkåra for haustbeiting på hå er uvanleg gode.

 • Logistikk og handtering av sau

  (07.02.17) Foredrag fra kongressen LAM 2017 om logistikk og handtering av sau v/Jo Agnar Hansen og Karin Johanna Mattsson, sauebønder frå Alvdal i Hedmark.

 • Praktisk bruk av gjetarhund

  (07.02.17) Praktisk bruk av gjetarhund – korleis komme i gang. Foredrag fra kongressen LAM 2017 v/Cathinka Kjelstrup, rådgjevar gjetarhund NSG og Arne Loftsgarden, leiar i gjetarhundrådet i NSG.

 • Tips for å få lam i påsettlamma

  (15.10.15) I Team småfe hender det vi får spørsmål frå medlemmer som synes det er utfordrande å få lam i åringane. Her er ei liste med tiltak du kan prøve dersom du slit med dette problemet.

 • Korleis opparbeide ei god talle?

  (10.09.15) Det er lite som er like bra underlag for dyr som ei god talle, men likeeins er det lite som er like dårleg som ei dårleg talle.

 • Endra prissetting på kje

  (05.05.15) Ved jordbruksoppgjeret for 2014/15 auka slaktetilskotet for kje med 220 kroner, slik at geitebonden får kr 300 per kje over 3,5 kg. Med bakgrunn i dette, forventar Nortura at tilførslane av kje vil auke. Vi ser alt nå tendensar til det.