Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe /Lammesesongen

Verktøylinje

Lammesesongen 2017

Utfordrende markedssituasjon, men mange lyspunkt

(05.07.17) En ny lammesesong er like om hjørnet. Bakteppet for Lammesesongen 2017 er utfordrende med overskudd av både sau og lam, med økte overproduksjonskostnader og nedgang i pris som resultat. Alt dette slår ut i redusert avregningspris til bonden.

Lam på fjellet

Hvordan er det mulig at et marked kan snu fra betydelig underskudd til overskudd i løpet av to år? I bladet "Lammesesongen 2015" skrev vi riktig nok at underskuddet krympet, men fremdeles snakka vi om et prognosert underskudd på 400 tonn sau/lam.

En viktig årsak er selvsagt at sauebestanden i Norge har økt betydelig og dermed også produksjonen. Statistikk fra Animalia viser at det ble slakta 100 853 flere lam i Norge 2016 enn i 2013, en økning på 10% i løpet av tre år.

En annen utfordring er hva som skjer med salget når markedet nærmer seg balanse. For alle andre enn Nortura, er prisen til bonden en råvarekostnad. Når det er underskudd forventes prisoppgang, og alle er opptatt av å sikre seg nok råvarer før så skjer. Når markedet går mot balanse/overskudd, forventer industrikundene derimot prisnedgang. De vil derfor utsette innkjøpet og tære på egne lagre i det lengste, i håp om å få rimeligere råvarer. Salget av hele slakt fra Nortura er et godt bilde på nettopp dette. Spesielt i 2016 var interessen fra industrikundene for å kjøpe råvarer/helt slakt av sau og lam uvanlig lågt, en salgssvikt på 1390 tonn. Den perfekte markedsbalanse er derfor ikke lett å finne til enhver tid.

Salget av hele slakt av sau og lam fra Nortura de tre siste åra

Figur 1: Salget av hele slakt av sau og lam fra Nortura de tre siste åra

Nortura sin oppgave i en slik markedssituasjon er derfor svært krevende: Salget av sau og lam i alle andre kanaler må økes for å ta unna en større produksjon, men også for å kompensere for nedgangen i salget av helt slakt. Vi er godt i gang med jobben, men enda er det et stykke igjen.

Finnes det noe positivt med en slik markedssituasjon?

Vi vil hevde det. Det har i år vært nye forhandlinger om tollfrie kvoter på kjøtt fra EU inn i Norge. Her ble blant annet tollfri kvote på storfe tredoblet til 2 500 tonn, mens det ikke ble økning på sau/lam. Om markedssituasjonen er årsak til dette er ikke godt å si, men det er grunn til å tro at det er lettere å gi tollfrie kvoter i slike forhandlinger på en vare det er underskudd av i Norge.

Økt salget med over 30 %
Et overskudd fører til at Nortura setter i gang salgsmaskineriet for alvor. Et eksempel på dette er årets påskelam-kampanje, der Nortura brukte betydelige midler på materiell og demonstrasjoner i butikk, reklame på TV og andre "salgsflater". Et annet eksempel er salgskampanjen for salt lammekjøtt, en matrett som tidligere har vært mest vanlig i vest og nord. I år ble mange kjeder med på en landsdekkende kampanje på dette produktet. Det økte salget med 300 tonn. Vi håper dette har bidratt til varig salgsøkning i et nytt marked. I årets grillsortiment finnes lam i alle varianter. Det var ikke tilfelle i fjor. Alt dette har ført til at vi har økt salget av sau og lam med over 30 % hittil i år.

Nå står vi foran en ny lammesesong. Salgsveksten på lam gjør at vi går inn i årets sesong med mindre lam på lager enn vi hadde ved inngangen av fjorårets sesong. Lageret av sau er imidlertid fremdeles svært utfordrende, og det jobbes for å finne løsninger.

Ønskeliste til sauebonden
Planene er lagt for årets lammesesong. I år er både industri og salg godt forberedt på at sauebonden i Nortura leverer slaktemodne lam tidligere i sesongen dersom Nortura ber om det. Alt må fungere i hele verdikjeden dersom en lammesesong skal bli vellykket. Vi har derfor laget en ønskeliste til sauebonden:

  • En tilførselskurve ca som i 2016. Økt lammeslakting på 13 % i september gjorde at vi hadde full markedsdekning på lam gjennom hele fjorårssesongen.
  • Vekt, klasse og fettmengde ønsker vi også som i fjor, da middelvekta på lam i sesongen lå på rundt 19 kg, middel klasse på R og middel fettgruppe på 2+. Dette ga råstoff som for eksempel gjorde at Nortura gikk til topps i VG`s store pinnekjøtt-test.
  • Fortsatt færre sau og lam med hygienetrekk. Her var det også en veldig positiv utvikling i 2016.
  • Økt oppslutning om Nortura. Dette er minst like viktig når det er overproduksjon som når det er for underskudd. Skal Nortura greie jobben med å få markedet i balanse, og dermed legge grunnlaget for økte priser, er vi avhengig av å ha sauebonden i ryggen.

Da står det igjen å ønske hverandre lykke til med Lammesesongen 2017. Vi skal stå på for å lykkes - fra beite til bord.

 

Roy Albertsen
Regionssjef Midt-Norge
Fagansvar for småfe i Nortura
Finn Avdem
Fagsjef småfe i Nortura

 

» Informasjonsheftet – Lammesesongen 2017, pdf. 1 849 kb

Informasjonsheftet "Lammesesongen 2017" og det meste av innholdet i heftet finner du i kategoriene under Lammesesongen. Informasjonsheftet sendes til alle småfeleverandører (som leverte over 10 sau/lam i 2016, og nybrukere på sau).