Lammesesongen 2020 – Betre marknadssituasjon

(02.07.20) Sesongen 2019 var ein typisk "normal"-sesong, med normalt tidlege beiter, gode grasavlingar, ingen endring av teljedato og andre element som er med å påverkar slaktinga av sau og lam.

Foto: Grethe Ringdal
Foto: Grethe Ringdal

Nortura hadde difor ei jamn, fin tilførselskurve med aukande slakting av lam frå prisoppgangen i starten av august fram til toppvekene 37-41. I toppvekene slakta Nortura ca 70 000 lam kvar veke, med ein gradvis avslutning av sesongen i november og desember. Saueslaktinga gjekk også som bestilt med berre ca 2000 sau kvar veke i den hektiske lammesesongen. I veka etter den fyrste prisoppgangen slakta Nortura ca 6000 sau , og i veka etter den andre prisoppgangen slakta Nortura 17 500 sau. Nortura-sauebonden er flink til å tilpasse seg prissignal slik at tilførslane blir slik som resten av verdikjeda ynskjer. Det er veldig bra!

Slaktekvaliteten var som vanleg god med 83 % Stjernelam i sesongen. Nortura-sauebonden leverte nok kvalitetslam til å dekke etterspørselen, til og med i starten av september da "alle" skal ha lam. Utfordringa i fjor var som det har vore tendens til i dei seinare åra; salssesongen dabbar av fleire veker før slaktesesongen. Så snart kalenderen viser oktober, så går bestillingane ned. Ein ser også at det er mindre vilje til å bruke billig fårikålkjøtt som lokkevare for å få kundane inn i butikken. Dette gjev utfordringar med ubalansert sal.

Nortura har difor jobba på fleire frontar før denne sesongen med å både auke og balansere salet av lam. Vi må finne nye produkt å bruke lammebogen til, som er det viktigaste råstoffet til fårikålkjøttet. Vi har også jobba med å få kjedene til å forlenge salssesongen, samstundes som Nortura stadig utviklar "Hverdagslam"-serien med nye produkt. Dette skal få lam inn på kvardagsmenyen til det norske folk. Dei tradisjonelle sesongprodukta har også fått ny og meir moderne design som vi håpar skal løfte salet. Les meir om dette i årets lammesesonghefte.

Lammesesongen i Nortura er ein kjempestor logistikk-operasjon der heile verdikjeda må fungere, frå sanking og levering frå sauebonden til det ligg freistande produkt klar i butikkdisken. Dette krev innleige av mykje sesongarbeidskraft frå utlandet. Her har Nortura hatt faste avtaler med flinke medarbeidarar som kan faget. Mange av desse er forhindra i å kome i år på grunn av strenge smittevernreglar i Noreg eller i heimlandet. Det har difor vore ein krevjande kabal å finne nok fagfolk til alle posisjonar på småfelinene i Nortura denne sesongen. Det er rekruttert meir norsk arbeidskraft, for eksempel kokkelærlingar og bønder med slakteerfaring. Ein prøver også å flytte slakting og skjering av andre dyreslag,  for å frigjere kapasitet til meir sau- og lammeslakting. Dette betyr at mange slakteri-arbeidarar i Nortura får nye arbeidsoppgåver denne sesongen. Det kan gå utover kapasiteten. Vi ber difor om forståing om blir behov for litt meir skyving enn det som er vanleg, men målet er sjølvsagt å unngå det.

Marknadssituasjonen er i betring sjølv om vi kunne godt tenkt oss eit lågare reguleringslager av lam før sesongstart. Summerer vi lageret av heilt slakt og skåret vare av sau og lam, så ligg det likevel over 700 tonn mindre sau- og lammeslakt på lager ved inngangen av årets sesong enn det gjorde i fjor på same tid. Nortura heva difor prisen på lam med vel 2 kroner pr kg i 2019. Lageret av sau er borte på grunn av auka sal og eksport. Nortura legg difor opp til ein forsiktig prisoppgang både på sau og lam dette året.

Hugs å sjekke at du har aktivt KSL før du melder på sau og lam til Nortura! Da unngår du at lammeringleiaren eller du ikkje får meldt inn dyr på "Min side".  

Det er mykje snø i fjellet over heile landet i år. Dette betyr seinare slepp på sommarbeite enn det som er ideelt for mange. Kvaliteten på fjellbeita blir ofte gode etter slike snørike vintrar. Vi håpar difor på god tilvekst og fine kvalitetslam frå Nortura-sauebonden også denne sesongen.

Lykke til med Lammesesongen 2020, i samarbeid med Nortura!
 

Finn Avdem
Fagsjef småfe i Nortura

 

Klikk for pdf.

Informasjonsheftet – Lammesesongen 2020, pdf. (9,2 MB)

Informasjonsheftet "Lammesesongen 2020" og det meste av innholdet i heftet finner du i kategoriene under Lammesesongen. Informasjonsheftet trykkes opp kun i et begrenset antall som du kan få ved henvendelse til Medlemssenteret, vi anbefaler at du leser det på nett - eventuelt du kan printe ut for eget bruk.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes