Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 2019

(Sist oppdatert 18.07.19) I prognosen fra juni er det prognosert et underskudd på ca. 700 tonn sau og lam i løpet av 2019. Basert på tall fra søknad om produksjonstillegg per oktober 2018, fostertellinger og slakting hittil i år, er det beregnet at bestanden av sau og lam er ca. 7 prosent lavere ved beiteslipp denne våren sammenlignet med 2018.

Foto: Eirin Sveahaugen

Slaktevektene for lam i prognosen er satt til gjennomsnittet av de siste fem årene. Det betyr en snittvekt på 18,8 kg, 0,2 kg høyere enn i fjor. Til sammen gir det en reduksjon i tilførslene på 6 prosent fra 2018.

I fjor var engrossalget sterkt drevet at ekstraordinære tiltak for sau, så som rabattert salg fra reguleringslager, sau til pelsdyrfôr og eksport. Det er den viktigste årsaken til at det forventes lavere engrossalg i 2019 sammenlignet med 2018. I prognosen er nedgangen satt til 2 prosent. Dette er før det eventuelt iverksettes ekstraordinære salgstiltak.

Ved inngangen til dette året lå det 3 040 tonn sau og lam på reguleringslager. Av det var 1 390 tonn lam og 1 640 tonn sau og ung sau. En god del av sauen var fra 2017. For å sikre at den ble solgt mens den fortsatt kunne brukes til menneskemat, søkte Nortura Omsetningsrådet om å kunne selge de eldste partiene med ekstra rabatt. Dette ble vedtatt, og all sau fra 2017 er nå solgt. Importen av lam t.o.m. mai er noe lavere enn samme periode i fjor, men for året under ett, forventes om lag samme import som i 2018. Det er positivt at prognosen nå viser underskudd isolert for 2019.

Med 3 000 tonn sau og lam på reguleringslager ved inngangen til året, er det fortsatt en ubalanse i dette markedet. Ekstraordinære tiltak for å begrense innfrysing er derfor aktuelt også i år. Det må flere år med reell underdekning til før balansen i markedet er gjenopprettet. Sau er fremdeles den største utfordringen. Oppfordringen til sauebøndene om å redusere påsettet noe og beholde søyene lenger, om det er mulig, står derfor fortsatt ved lag.

Prisforventninger til årets lammesesong
Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisen i 2. halvår 2019 med kr 1,50 per kg sammenlignet med 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019. Bakgrunnen for engrosprishevingen er at markedet nærmer seg balanse og at etableringsviljen er avtagende. I tillegg vil omsetningsavgiften ligge mellom kr 1,30 og 2,30 under fjorårets nivå, avhengig av leveringstidspunkt. Som følge av dette vil avregningsprisen for lam ligge godt over fjoråret gjennom hele sesongen, slik figuren på neste side viser.

Vi ønsker lammene like tidlig som i fjor
Butikkjedene ønsker å komme tidlig i gang med lammesesongen, og planlegger sine salgskampanjer etter det. Det innebærer at vi må legge opp en prisløype som stimulerer til å slakte lammene så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene.

Jo mer lam vi selger i sesongen, jo mindre overskudd og innfrysing vil vi få. De siste par årene har dette fungert godt, og vi har vært leveransedyktige gjennom hele sesongen. Tidlig levering har ikke gått på bekostning av slaktekvaliteten, den har vært god. Prisløypa er derfor lagt opp med tilnærmet samme form som i de foregående årene.

Naturlig sanketidspunkt varierer mellom landsdelene, og ikke alle produsenter vil ha samme mulighet til å levere lam når prisen er på topp. Uansett sanketidspunkt, vil alle ha mulighet til å tilpasse leveransene til prisnedtrappinga i siste del av sesongen. Dessuten er det viktig å ha med seg at det kommer alle saueprodusentene til gode at noen leverer lam tidlig, slik at vi er med når kjedene starter sine kampanjer. Det er også et moment i denne sammenhengen at slike naturgitte forskjeller er ett av de elementene som distriktstilskuddet kompenserer for.

Avregningsprisen til lammeprodusenten består av flere element; engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og sesongtillegg. Det er endringer i alle disse som danner prisløypa gjennom sesongen. Prognosen for endring av avregningspris, grunntilskudd og sesongtillegg, sammenlignet med foregående uke i høst ser slik ut:

Uke Dato Prisendring
27 01.07.2019 kr 0,90
32 05.08.2019 kr 5,20
35 26.08.2019 - kr 0,50
36 02.09.2019 - kr 1,50
37 09.09.2019 - kr 2,00
38 16.09.2019 - kr 2,50
39 23.09.2019 - kr 2,30
40 30.09.2019 - kr 1,80
41 07.10.2019 - kr 1,00


Figuren under viser prisprognosen for sesongen 2019 sammenlignet med i fjor. I utgangspunktet er den lagt opp til å trappe prisen ned med samme beløp uke for uke som i 2018.

Endringer i omsetningsavgift og skinnverdier gjennom sesongen i fjor, bidro til å endre den opprinnelige løypa, derfor avviker formen noe. Når det gjelder prisnivå i 2019, tas det forbehold om endringer i slaktekostnader, innmat- og skinnverdier, m.m. som ikke er kjent på det tidspunktet dette skrives.

Se også artikkelen Økonomisk slaktetidspunkt

Prisprognose lam

Etter at telledato for sau ble endret i 2017, er det naturlig at hovedtyngden av saueslaktingen skjer om høsten. For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, ønsker vi å styre saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting. Da er det viktig at slakteriene bruker kapasiteten på å få nok lam ut i markedet. Derfor legger vi opp en prisløype som stimulerer til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene er skjærekapasiteten bedre og dermed kan en også utnytte råstoffet av sauen bedre.

Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere til slakting før uke 36 og at en del begynner å levere sau igjen fra uke 42. Engrosprisen for sau holdes uendret gjennom sesongen, mens det er variasjon i grunntilskudd og omsetningsavgift som former prisløypa.

Prisprognose sau


» Avregningspriser småfe

» Leveringsvilkår småfe

» Leveringsvilkår økologisk avtale

 

Feil i 2018-prisen i den trykte utgaven av årets lammesesonghefte: 
I 2018 ble den virkelige prisen noe lavere enn den var satt opp i prisprognosen i fjorårets Lammesesonghefte på grunn av vedtak om økt omsetningsavgift etter at heftet var trykt. Ved en beklagelig glipp, er det den opprinnelige prisprognosen for 2018 som kom inn også i den trykte utgaven av årets sesonghefte. 2018-prisen er derfor for høy i forhold til det som lammeprisen virkelig ble. Dette er rettet opp i artikkelen her.