Info om Mattilsynets krav til nødslakt

(25.03.21) Nortura tilbyr nødslakt som en del av vår service overfor medlemmene. Det er Mattilsynet som setter kravene som stilles til nødslakt. Nå har Mattilsynet oppdatert sin veiledning for nødslakt.

I Mattilsynets «Veileder nødslakting og bedømmelse av nødslakt» finner du kravene som gjelder for nødslakt – sett deg inn i disse. Nedenfor listes det opp noen viktige punkter som gjelder dyreeiere i Mattilsynets veiledning.

 • Nødslakt betyr at dyret blir avlivet på stedet og dyreskrotten transportert til slakteri for videre slaktebehandling. Det er et absolutt krav om levendedyrkontroll utført av veterinær, dersom dyret skal bli til mat
 • Kriterier som må være oppfylt for å nødslakte et dyr:
  • En ulykke/uforutsett hendelse.
  • Dyret har upåvirket allmenntilstand.
  • Den uforutsette hendelsen forhindrer at dyret av dyrevelferdsmessige årsaker kan transporteres levende til slakteriet.
  • Nødslakting skal skje raskt, som hovedregel senest 24 timer fra tilstanden inntreffer til dyret avlives*. Dyr som lider skal avlives så raskt som mulig.
  • Levendedyrkontroll utført av veterinær.
 • Du skal kontakte veterinær og nødslakter umiddelbart dersom du har et dyr du vil nødslakte.
 • Som dyreeier må du påse at dyr ikke lider (Dyrevelferdsloven § 24 b). Ved svært smertefulle eller livstruende skader må du vurdere om dyret skal avlives umiddelbart av en kyndig person, rådfør deg gjerne med veterinær. Alternativene til nødslakt er behandling av skaden/tilstanden eller avliving og destruksjon av dyret.
 • Det må fylles ut et nødslaktsertifikat og du skal bidra med matkjedeinformasjon på nødslaktsertifikatet og underskrive på sertifikatet. Mal for nødslaktsertifikat finnes på Mattilsynets nettsider. Viktig informasjon som du skal bidra til at blir fylt ut på sertifikatet er:
 • Har Mattilsynet pålagt dyreholdet ditt restriksjoner som får konsekvenser for slakting av dyr, også nødslakt?
 • Opplysninger om all medisinbruk på dyret hvor tilbakeholdelsestiden har utløpt de siste syv dager.

*Unntak er for letter haltheter som ikke bedres innen en uke – se i «Veileder nødslakting og bedømmelse av nødslakt» for nærmere detaljer.

Nødslaktordningen i Nortura