Prognose 2022 per mai – Økende og stort overskudd av egg

(11.05.22) Den oppdaterte prognosen viser et stort og økende overskudd av egg på grunn av svakere salg enn forventet. For kjøtt forventes det god markedsbalanse og det er relativt små endringer fra siste prognose. Grensehandel og reiseaktivitet har tatt seg opp. I prognosen for salget er det lagt inn anslag fra UDI på ukrainske flyktninger til Norge.

LOGO

Prognose 2022 - per mai 2022

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.22

Storfe/kalv

90 400

103

9 000

101 800

92

- 2 500

367

Lam

18 900

100

606

19 100

89

400

0

Sau

4 800

96

200

4 800

93

200

0

Gris

133 600

99

1 800

138 700

94

- 3 300

0

Egg

66 300

101

300

65 000

98

1 600

522

Storfe

Salget av helslakt av storfe ventes å gå tilbake til nivået før pandemien. Det prognoseres en underdekning av norskprodusert storfekjøtt og importkvoter på om lag 2 500 tonn for året som helhet. Underdekningen hittil i år er dekket opp av et reguleringslager på om lag 350 tonn ved starten på året samt importkvoter og annen import. 

Økt mordyrbestand de siste par årene gir flere kviger og okser til slakt, og det forventes fortsatt at en større andel framfôres til tyngre dyr. I tillegg ventes også flere melkekyr til slakt i 2022 som øker tilgangen av norskprodusert storfekjøtt. Til sammen prognoseres det en økning i tilførslene på 3 prosent i 2022. 

Det prognoseres en nedgang i den samlede mordyrbestanden i 2022 på grunn av en ventet nedgang i antall melkekyr. 

Totalmarked er kjent med at det er varslet ekstra mange innmeldinger av storfe til slakt i slutten av juni. Det er imidlertid usikkert hvor mange av disse som faktisk kommer til slakt, men det er lagt inn noe økt slakting.    

Gris

Prognosen viser nå et markedsunderskudd på vel 3 000 tonn svinekjøtt i året 2022 som helhet. Dette er noe større underdekning enn sist prognosert. Dette skyldes høyere salg enn forventet hittil i år og noe lavere tilførsler i resten av året hovedsakelig på grunn av nødvendig opphold i en større smågrisbesetning. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe forutsettes å komme inn. I tillegg til kvotene dekkes underdekningen opp av annen import.

Slaktegrisvektene holder seg fortsatt relativt høye på om lag 85 kg, og forutsettes i prognosen å holde seg på samme nivå. Det er beregnet en nedgang i bedekningene som gir slaktegris i 2022 på 2,5 prosent og fortsatt effektivitets-økning. Det prognoseres en nedgang i tilførslene på 1 prosent fra 2021. 

I likhet med storfe ventes det innenlandske salget av svinekjøtt å gå tilbake til om lag nivået før pandemien.    

Lam

Tall pr. 1 mars viser en nedgang i antall søyer på 1,5 prosent fra 2021 og det forventes tilsvarende nedgang i antall lam på beite. Reguleringslageret av lam etter slaktesesongen 2021 ble solgt ut før årsskiftet, og trekker indeksen for salget av helt slakt noe ned i 2022. Kvantumet ble ikke omsatt i sluttmarkedet før i inneværende år. 

Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 400 tonn ved utgangen av året.

På lengre sikt synes dagens saubestand å være på et riktig nivå og det må være en ambisjon å beholde dagens kapasitet. 

Egg

Samlet salg av egg hittil i år er lavere enn forventet og det prognoseres også lavere salg i resten av 2022. Overskuddet ville vært om lag 2 900 tonn uten førtidsslakting. Om lag 1 350 tonn av overskuddet er allerede avtalt tatt ut ved bruk av førtidsslakting. Prognosen viser at det blir behov for ytterligere førtidsslakting. 

Uten førtidsslakting er tilførslene beregnet å øke med 2,7 prosent fra 2021. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å gå tilbake med vel 1 prosent i 2022. Det er viktig at vi unngår nyetableringer i en næring som nå sliter med overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter.  

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg

LOGO