Samler griseslaktingen i øst ved Nortura Tønsberg  

(25.06.21) Styret i Nortura besluttet i dag å samle Norturas slakting av gris på Østlandet i Tønsberg. Vedtaket er neste trinn i industriutviklingsplanen som ble lagt fram i fjor sommer. Nortura har gjennom den planen lovet eierne å forbedre lønnsomheten i selskapet med mellom 350 og 400 millioner kroner i året, gjennom en modernisering og effektivisering av industrien.

Nortura Tønsberg

– Selv om vi ennå er tidlig i prosessen ser vi resultater av de tiltakene som er gjennomført. Det var en viktig årsak til at vi i fjor kunne øke tilleggsytelsene til eierne med 63 millioner kroner. Styret har en klar målsetting om å fortsette den utviklingen også i år, sier styreleder, Trine Vaag.
 
Nortura har i dag to slakterier for gris på Østlandet. Tønsberg slakter 16 000 tonn og Rudshøgda 18 000 tonn. Begge slaktelinjene over 30 år og trenger å oppgraderes, samtidig som utnyttelsesgraden ved begge linjene bare er på 65 prosent. Det var en viktig grunn til utredningen ble satt i gang.

Både Tønsberg og Rudshøgda har vært vurdert som aktuell lokasjon for den nye slaktelinja. Når Tønsberg ble valgt, så skyldes det at det gav klart best økonomi samlet sett for Nortura.    
 
Tønsberg er allerede et spesialisert svineanlegg med stor skjærekapasitet på gris og er en stor bruker av svineråstoff inn i landets største pølsefabrikk.
 
Nortura har god erfaring med å samle hele verdikjeden, fra slakting til ferdig foredlede produkter ved samme fabrikk. Det gir bedre kontroll på varestrømmen og større fleksibilitet i produksjonen. 
 
Samme vurdering ble lagt til grunn da Nortura la ned storfeslaktingen i Tønsberg og flyttet den motsatt vei og startet spesialiseringen av Rudshøgda som storfeanlegg for 5 år siden.
 
Ved å velge Tønsberg unngår en også å blokkere for den videre utviklingen av Rudshøgda som storfe og småfeanlegg.

Inntransport og dyrevelferd

Både i forkant av konsernsjefens innstilling og på eiermøtene, svineprodusentene på Innlandet uttrykt bekymring for økte transportavstander. Dette har også styret brukt mye tid på. 

Å flytte slaktingen av gris til Tønsberg vil medføre at grisen fra Innlandet vil få økt transporttid. For 90 prosent av gårdene blir transporttiden til Tønsberg på 5 timer eller mindre. Da er tida det tar å laste og losse inkludert. Kun gris fra tre produsenter vil få en transporttid over 7 timer til Tønsberg og for disse tre vil det være mulig å transportere til andre Nortura-anlegg med kortere avstand.

Gitt at transporten er utført på en god måte, har vi god dokumentasjon på at grisen blir lite påvirket av transporttid. Vi vet at etter ca 30 minutters kjøring begynner grisen å sette seg og deretter legge seg. Etter 1–2 timer ser vi at grisene ligger. Om transporten deretter varer 1 time eller 6 timer betyr svært lite da grisen uansett ligger rolig. Det forutsetter naturligvis at forholdene på dyrebilen er gode, at det er god plass og ventilasjon. Samtidig som veikvaliteten og sjåførens kjørestil også spiller inn.  

Sårbarhet og beredskap

Spesialisering av anlegg medfører en større sårbarhet, både med hensyn til brann, smitte, sjukdom og sabotasje. Dette er en problemstilling som Nortura har jobbet mye med de siste årene. Derfor har også beredskap og risikodempende tiltak vært en viktig del av utredningen. Det er brukt mye tid på å lage gode planer for å redusere risikoen og unngå å havne i kritiske situasjoner, og det er konkrete planer for hva vi skal og kan gjøre om fabrikken blir satt ut for kortere eller lengre perioder.  

Ingen mister jobben 

Vedtaket medfører en reduksjon på 27 årsverk på Rudshøgda og en økning på 15 årsverk i Tønsberg. Alle berørte med fast ansettelse ved Rudshøgda får jobbgaranti. Det løses gjennom at det innføres midlertidig ansettelsesstopp ved fabrikken slik at overtallige ved slakteavdelingen prioriteres når det blir andre ledige jobber ved fabrikken.   
 
Planen er at ny slaktelinje skal stå klar i august 2022. Fram til da vil grisen på Innlandet slaktes som vanlig ved Rudshøgda. Vi kommer med mer detaljert og praktisk info i god tid før igangkjøringen av den nye slaktelinja i Tønsberg.