Nortura vil øke storfekjøttproduksjon med 1200 tonn

(Oppdatert 24.03.21) Ved å fôre opp kviger, øke slaktevektene på ung okse og fôre frem flere kalver til fullverdige slakt, kan Norturas produsenter øke storfekjøttproduksjon på eksisterende dyremateriale med 1200 tonn. Dette er fordelene for deg som er Nortura-bonde.

Nortura opplever et betydelig underskudd av norsk storfekjøtt, som et resultat av stengte grenser og økt etterspørsel. Nortura forventer at etterspørselen vil vedvare også i 2021. På kort sikt ser man nå en mulighet til å øke norsk produksjon med 1,2 millioner kg (1.200 tonn) ved bedre å utnytte dyrematerialet som allerede står ute i norske fjøs.

Norske forbrukere etterspør norsk råvare, og nå vi har mulighetene til å møte etterspørselen ved å tenke annerledes og skru om på produksjonen. Tiltaket vil øke norskandelen i råvaren vår, samtidig som det betyr tilsvarende mindre importen tilsvarende 3500 slakt, sier fagsjef for storfe, Asgeir Svendsen i Nortura.

Han inviterer nå alle Nortura-bønder til å ta en ekstra vurdering på dyrematerialet og se om de kan delta på kjøtt-dugnaden.

­Skjønt dette er ikke en dugnad i ordets rette forstand. Dette betyr bedre inntjening av Nortura-bondens kjøttproduksjon, sier Svendsen.

Potensiale for økt storfeproduksjon i Nortura 

Det er innenfor dyregruppene kvige, ung okse og kalv at administrasjon og Fagutvalg storfe har avdekket et uutnyttet potensial. Arbeidet er initiert av Fagutvalg storfe.

  Kvige: utnytte potensialet bedre  510 000 kg 
  Ung okse: redusere andelen lette slakt  440 000 kg 
  Ung okse: øke andelen tunge slakt  115 000 kg 
  Kalv: redusere andelen unødvendig slakta kalv 150 000 kg 
  Økt slaktevolum i alt 1 215 000 kg


Nortura satser på kvigene med egen avtale

Fra 3. mai opprettes en egen avtalebasert varestrøm for kviger som får et tillegg på fire kroner, på toppen av de andre tilleggsytelsene. (*) Denne kvigeavtalen «Norura kvige» er en videreføring av pilotprosjektet «ungt kjøttfe» på Østlandet, som Nortura etablerte i 2013 og har høstet gode erfaringer fra.

Avtalen må bonden selv inngå med Nortura. Betingelsene er minimum slaktevekt på 200 kilo og slakteklasse O eller høyere, og gjelder for alle raser.

Ved å fore opp kviger til slaktemoden alder, fremfor å slaktes som kalv eller som ikke fullverdig slakt, er det mulig å øke produksjonen med 510.000 kilo totalt.

Fremfôring av kviger til slakt er et relativt nytt driftsopplegg i Norge som det er lite praksis og erfaring med, da kviger tradisjonelt sett har blitt oppfattet som mulige mordyr i egen besetning. Dette gjør at mange oppfatter kvigefremfôring som en produksjon med lav lønnsomhet, forteller Svendsen.

I samarbeid med Felleskjøpet har Nortura utviklet rådgivingsmateriell for produsenter som vil spesialisere seg på fremfôring av kviger.

Kontakt din rådgiver eller Nortura medlemssenter for å tegne avtale, du kan også fylle inn elektronisk avtale her på vår nettside.

Ung Okse

Ved å dytte de letteste i kategori Ung okse opp til en slaktevekt på 300 kilo, og å øke andelen av de tyngste slakta i Ung okse, er det mulig å øke produksjonen av storfekjøtt med til sammen 555.000 kilo.

I dag ser vi at omtrent 20 prosent av dyrematerialet innenfor kategorien Ung okse er lette storfe under 275 kilo, og regnes derfor ikke som slaktemodne. Det er spesielt rett etter telledato når prisen også er lavest, at den gjennomsnittlige slaktevekten også er lavest, forteller Svendsen.

Nortura har regnet ut at dersom kun 75 % av Ung okse, som i dag har slaktevekt under 275 kg ble slaktet ved 300 kg i stedet, ville dette øke slaktevolumet med 440 000 kilo.

De ytterligere 115.000 kiloene som potensielt kan økes på Ung okse er ved å øke gjennomsnittsvekt med ti kilo for de tyngste slaktene.

­For å få til dette ønsker vi å ta bort øvre vektgrense for tunge slakt i noteringsprisen, forteller Svendsen.

Vår rådgiver på storfe, Bengt Egil Elve har i tillegg skrevet en fagartikkel om "Slaktemodne okser gir best inntekt" som du finner i fagbiblioteket.

Kalv

Framfôring av kalv er også et satsingsområde, for å øke volumet av storfekjøtt. Nærmere bestemt 150 000 kilo.

­I dag er det slik at omtrent 2/3 av kalv som slaktes i Nortura i 2020 kommer fra produsenter som har Kvalitetskalvavtale. Den resterende tredjedelen, som ikke har denne avtalen, kan heller vurdere å fôre dem frem, sier Svendsen.

I et nøkternt regnestykke, der halvparten av oksekalven som ikke er i varestrømmen kan fores fram til 300 kilos slakt beregnes det til 150 000 kilo totalt. (Kvige er tatt ut og beregnet volumet i avtalen for kvige.)

Det er god økonomi å ta vare på og unytte potensialet i kalvene, sier Svendsen. Enten ved å fôre frem selv eller selge fôringskalv til liv.

* Kvigetillegget kommer på toppen av Norsk kjøttfe-tillegg, når de er innmeldt på kvigeavtalen.

 


 

Se våre filmer om temaet