Fagbibliotek for småfe - Fôring

 • Kor mykje kan sauen produsere på godt grovfôr?

  (10.03.11) I prosjektet "Mer og bedre grovfôr" ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) var hovudmålet å: "Finne ut hvordan en med godt økonomisk utbytte kan utnytte grovfôr med høg potensiell næringsverdi i kjøtt- og mjølkeproduksjon uten at det går på bekostning av dyra sin helse og velferd og viktige miljømål for norsk landbruksproduksjon".

 • Fornying av permanent eng og beite

  (01.12.08) På mange sauebruk er permanent eng og beite en stor del av innmarksarealet. Sjøl om kortvarig eng med intensiv jordarbeiding gir oss større avlinger og mulighet for en større produksjon av lammekjøtt.

 • Rett grovfôr til rett tid

  (07.03.08) Det er ikkje ein fasit på kva som er rett grovfôrkvalitet. Det kjem an på arealtilgong, avlingsmengder, veksttid og kva som er alternativ bruk av jorda. Det viktige er at ein kjenner fôrtrongen, veit noko om kva fôropptak og produksjonsrespons ein kan få av ulike kvalitetar. Da treng du ein plan for fôringa og arealbruken.

 • Avl, fòring og stell for eit høveleg lammetal

  (28.08.07) Dette vil variera frå distrikt til distrikt og frå gard til gard kva som er høveleg lammetal. Arbeidssituasjonen til bonden, og kva grovfòr og kor gode beitar ein kan tilby sauer med lam er med og avgjer dette.

 • Vinterfôring av sau

  (21.08.07) Sauer som er i passe hold og får godt grovfòr er meir motstandsdyktige mot sjukdom og vil få lam som er meir livskraftige enn sauer som er tynne eller feite.

 • Kraftfôr til økologiske søyer

  (21.08.07) Potet og krossa korn i kombinasjon med en god proteinkilde, kan være gode alternativer til innkjøpt kraftfôr viser forsøk ved Bioforsk Nord Tjøtta.